Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne.

Opis studiów

Specjalność przygotuje absolwenta do prowadzenia zindywidualizowanego procesu edukacyjnego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz prowadzenie działań wychowawczych, dydaktycznych, profilaktycznych i terapeutycznych integrujących dzieci o różnych potrzebach i możliwościach.

Atuty kierunku:

 • Po ukończeniu tej specjalności student potrafi zaplanować i zorganizować zintegrowany proces kształcenia oparty na wszechstronnej aktywności dziecka.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Nauczanie wspomagane komputerowo w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Konstruowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych na poziomie edukacji przedszkolnej i szkolnej,
 • Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną.

Praca po studiach

 • W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (etap edukacji wczesnoszkolnej) na stanowisku nauczyciela i pedagoga-terapeuty,
 • W przedszkolach i szkołach integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi na stanowisku nauczyciela i pedagoga-terapeuty,
 • W placówkach prowadzących terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży,
 • W poradniach psychologiczno–pedagogicznych,
 • W instytucjach zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci,
 • W placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).