Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Pedagog XXI w. to nie tylko nauczyciel przekazujący wiedzę, to osoba nieustannie wpierająca dziecko w jego indywidualnym rozwoju, a w razie potrzeby uruchomiająca procedurę działań profilaktycznych czy terapeutycznych. Arteterapeuta to nauczyciel-pedagog, który oddziałuje na drugiego człowieka za pomocą muzyki, plastyki, ruchu czy literatury, projektuje nieszablonowe zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne, które zwiększają samoświadomość ucznia, redukują stres i napięcie, a także stymulują jego wyobraźnię i kreatywność. Kształtują przy tym równocześnie wiele typów inteligencji: wzrokowej, werbalnej, kinestetycznej, emocjonalnej, intrapsychicznej i społecznej.

Atuty kierunku

Arteterapię wykorzystuje się w procesie edukacyjnym dziecka w przedszkolu, szkole podstawowej, jak i w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współczesny europejski pedagog-arteterapeuta potrafi analizować zjawiska i procesy utrudniające rozwój psychospołeczny dziecka. Arteterapia wykorzystuje proces tworzenia do poprawienia stanu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego osób w każdym wieku.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Kształtowanie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • Formy edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej dzieci,
  • Arteterapia w praktyce pedagoga,
  • Pedagogika specjalna,
  • Ewaluacja jakości pracy dziecka w edukacji elementarnej,
  • Warsztaty biblioterapii,
  • Warsztaty teatroterapii,
  • Warsztaty terapii muzycznej,
  • Warsztaty terapii wizualnej,
  • Warsztaty technik manualnych

Praca po studiach

Absolwent ma przygotowanie pedagogiczne i kompetencje do organizowania i  prowadzenia procesu edukacyjnego wzbogaconego warsztatem z zakresu arteterapii. Ma przygotowanie do wykorzystywania metod arteterapii w procesie wychowawczym oraz w pracy z uczniem z trudnościami szkolnymi w placówkach szkolnych i instytucjach związanych z pomocą psychopedagogiczną prowadzących arteterapię.