Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20/40

Opis studiów

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Absolwent przygotowany jest do wystawienia specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii wychowawczej. Posiada szerokie kompetencje z zakresu wspierania rozwoju jednostki, projektowania programów terapeutycznych i korekcyjnych, zwłaszcza dla grup społecznie zmarginalizowanych. Absolwent przygotowany jest do aktywnego działania w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Atuty kierunku

Duże możliwości zatrudnienia

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych takich, jak: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego. Będzie mógł być zatrudniony jako nauczyciel pedagog w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz jako nauczyciel wychowawca w świetlicach, internatach i szkolnych schroniskach młodzieżowych. Będzie mógł także podjąć pracę w domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej, ośrodkach opieki domowej oraz w organizacjach pozarządowych i samorządowych.