Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Daje możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w różnym wieku, tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także starszych), w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych. Studiowanie tej specjalności  daje również przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich i podyplomowych.

Atuty kierunku

Duże możliwości zatrudnienia.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Teoria pracy opiekuńczo-wychowawczej w wybranych instytucjach opieki doraźnej i stałej,
 • Organizacja i zarządzanie placówkami opieki doraźnej i całkowitej,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w wybranych instytucjach opieki doraźnej i stałej,
 • Wybrane kierunki polityki społecznej wobec rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • Pedagogika specjalna,
 • Psychologia kliniczna,
 • Socjopedagogiczne problemy dzieci i młodzieży,
 • Obszary i formy pracy socjalnej,
 • Wspieranie rozwoju i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Projektowanie działań środowiskowych.

Praca po studiach

Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych takich, jak:

 • środowiskowe domy opieki nad dzieckiem,
 • środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych,
 • świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej,
 • instytucje wychowania pozaszkolnego.

Będzie mógł być zatrudniony jako nauczyciel pedagog w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • jako nauczyciel wychowawca w świetlicach, internatach i szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Będzie mógł także podjąć pracę w domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej, ośrodkach opieki domowej oraz w organizacjach pozarządowych i samorządowych.

Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Absolwent przygotowany jest do wystawienia specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii wychowawczej. Posiada szerokie kompetencje z zakresu wspierania rozwoju jednostki, projektowania programów terapeutycznych i korekcyjnych, zwłaszcza dla grup społecznie zmarginalizowanych. Absolwent przygotowany jest do aktywnego działania w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Atuty specjalności

 • możliwość zdobycia wyjątkowo (w porównaniu z innymi specjalnościami) szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Obejmują one: wychowanie, opiekę, pomoc, profilaktykę, terapię;
 • możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczącej pracy pedagogicznej (wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii) z osobami w różnym wieku (od niemowląt do osób starszych);
 • możliwość poszerzania i pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, poprzez uczestnictwo w  (prowadzonych przez pracowników Zakładu  kierującego specjalnością):
 • działalności Koła Naukowego „Razem”,
 • corocznych seminariach naukowo – szkoleniowych, których uczestnikami są praktycy - przedstawiciele placówek wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych.

Praca po studiach

 • wychowawca i opiekun w świetlicach i klubach różnego typu (świetlicach: szkolnych, socjoterapeutycznych, środowiskowych; klubach: dziecięcych, młodzieżowych, seniora);
 • wychowawca w bursie szkolnej, internacie, ochotniczych hufcach pracy;
 • wychowawca i opiekun w placówkach opiekuńczo – wychowawczych różnego typu, np. domach dziecka oraz zajmujących się pieczą zastępczą;
 • opiekun małego dziecka, osoby starszej;
 • opiekun w hospicjach i placówkach opieki paliatywnej;
 • w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.