Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Kierunek przeznaczony dla studentów pragnących uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, w odniesieniu do osób w różnym wieku.

Atuty kierunku

 • przygotowanie do pracy w placówkach zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu pedagogiki oraz do podjęcia studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Opieka i wychowanie w różnych fazach życia,
 • Teoretyczne podstawy pracy z rodziną,
 • Diagnoza rodziny,
 • Metody pracy z rodziną,
 • Warsztat pracy asystenta rodziny.

Praca po studiach

 • pedagog w instytucjach wspierających rodzinę oraz osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym np. gminnych ośrodkach pomocy rodzinie, powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • asystent rodziny,
 • pedagog szkolny,
 • wychowawca i opiekun w świetlicach i klubach różnego typu (świetlicach: szkolnych, socjoterapeutycznych, środowiskowych; klubach: dziecięcych, młodzieżowych, seniora),
 • wychowawca w bursie szkolnej, internacie, ochotniczych hufcach pracy,
 • wychowawca i opiekun w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • pedagog w poradni rodzinnej.