Pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40/20

Opis studiów

Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na specjalistów (opiekunów / wychowawców / funkcjonariuszy służb mundurowych), przygotowanych do pracy z osobami zagrożonymi wykolejeniem społecznym, z osobami, które weszły już w konflikt z prawem i zostały umieszczone w zakładach karnych, poprawczych lub są objęte systemem monitoringu elektronicznego oraz nadzorem kuratora sądowego. Kierunek obejmuje dyscypliny dydaktyczne, których nauczanie odbywa się równocześnie z odbywaniem praktyki zawodowej w placówkach resocjalizacyjnych i jednostkach penitencjarnych. Dyscypliny te obejmują 3 moduły kształcenia tj. kierunkowy międzyspecjalizacyjny: pedagogiczny, psychologiczny, socjologiczny; umiejętności komunikacyjnych oraz specjalizacyjny: resocjalizacyjno-penitencjarny.

Atuty kierunku

Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne oraz twarde i miękkie umiejętności do pracy z osobami, które weszły w konflikt z prawem karnym bądź są zagrożone nieprzystosowaniem społecznym. Posiada umiejętność prowadzenia indywidualnych i grupowych oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w różnych typach środowisk otwartych i zamkniętych, instytucjach wychowawczych i poprawczych; diagnozowania w pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej; umiejętność metodycznego postępowania w tym zakresie, a także umiejętności wymagane w pracy w służbach mundurowych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Projektowanie indywidualnych i grupowych programów resocjalizacyjnych,
 • Repertorium z metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych,
 • Przestępczość i polityka karna w UE i Polsce,
 • Kryminologia z elementami wiktymologii,
 • Macierzyństwo i ojcostwo w zakładzie karnym,
 • Zarządzanie i style zarządzania instytucjami resocjalizacyjnymi,
 • Psychologia sądowa i penitencjarna,
 • Negocjacje w środowisku więziennym,
 • Zasady finansowania instytucji resocjalizacyjnych,
 • Kulturowe aspekty odbywania kary pozbawienia wolności,
 • Streetworking w resocjalizacji.

Praca po studiach

Absolwent jest przygotowany do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i penitencjarnej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych. Posiada umiejętności diagnozy indywidualnej i grupowej, pracy z wychowankami w instytucjach, których zadania obejmują działalność profilaktyczną, wychowawczą, terapeutyczną lub resocjalizacyjną.