Pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Specjalność Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych przeznaczona jest dla osób otwartych na aktywność społeczną, chętnych inicjować i realizować – w obszarze społeczności lokalnej – zadania animacyjne w zakresie przedsiębiorczości, samorządności i pomocy, zanurzonych szeroko w nurcie edukacji środowiskowej. Chodzi o działania nastawione na: zmianę społeczną środowiska lokalnego, wyzwalanie w nim kapitału społecznego i budowanie go, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomaganie rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowanie ich aktywności społecznej.

Atuty kierunku

Absolwent specjalności Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych posiada przydatne dla przyjętej roli zawodowej umiejętności:

 • diagnozowania różnej natury problemów w biernych i zaniedbanych społecznościach lokalnych,
 • kreowania dialogu społecznego,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • zarządzania ludzkimi zasobami,
 • zdobywania funduszy,
 • integrowania środowisk oraz wzmacniania więzi międzyludzkich,
 • współdziałania z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi,
 • kreowania i promowania programów profilaktycznych, edukacyjnych,
 • opracowania i przeprowadzania kampanii ogólnospołecznych

Wybrane przedmioty na studiach

 • Aktywizacja dzieci i młodzieży w środowisku,
 • Aktywizacja osób dorosłych w środowisku,
 • Organizacje pozarządowe i wolontariat,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku lokalnym,
 • Wydarzenia i kampanie społeczne – warsztat,
 • Warsztat inicjatyw twórczych.

Praca po studiach

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w następujących jednostkach:

 • domy kultury (miejskie, gminne, dzielnicowe),
 • placówki opiekuńczo–wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne i typu rodzinnego),
 • instytucje pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • świetlice w szpitalach na oddziałach dziecięcych lub w szpitalach dziecięcych,
 • ośrodki kuratorskie,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz szeroko pojętej aktywizacji jednostek, grup i społeczności lokalnych,
 • placówki administracji publicznej i samorządy lokalne.