Pedagogika, specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

.

Opis studiów

Studia umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu. Umożliwiają pracę m.in. w domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Atuty kierunku

 • Pomoc, poradnictwo coaching (trening psychologiczno-pedagogiczny).

Wybrane przedmioty na studiach

 • Teoretyczne i metodyczne podstawy pomocy psychopedagogicznej;
 • Doradztwo w problemach indywidualnych z elementami terapii pedagogicznej;
 • Socjoterapia w praktyce społecznej;
 • Poradnictwo rodzinne z metodyką;
 • Coaching rozwoju osobistego.

Praca po studiach

 • prywatne i publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe (dotyczy studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne; dla studentów, którzy podczas studiów I stopnia nie zdobyli kwalifikacji pedagogicznych istnieje możliwość ich uzupełnienia),
 • prywatne i publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne w tym duszpasterskie poradnie rodzinne,
 • ośrodki pomocy rodzinie - miejskie, gminne, powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy dziecka,
 • domy matki i dziecka,
 • świetlice środowiskowe, terapeutyczne, socjoterapeutyczne,
 • centra interwencji kryzysowej (wraz z telefonami zaufania),
 • ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • ośrodki wsparcia,
 • domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • organizacje pozarządowe (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego), fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, prywatne formy szkoleniowe działające w branży edukacyjnej.