Pedagogika, specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Studia te mają za zadanie wyposażenie studentów w kompetencje i umiejętności niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania problemom jednostek na różnych etapach rozwojowych oraz grup społecznych, a także ich negatywnym konsekwencjom prowadzącym do kryzysów, patologii, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz kompetencje  do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Atuty kierunku

 • Dostarczenie wiedzy z zakresu działania o charakterze profilaktycznym.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Streetworking,
 • Interwencja kryzysowa w szkole,
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy,
 • Interwencja kryzysowa w sytuacjach ryzykownych on-line,
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby i śmierci.

Praca po studiach

 • w szkołach różnego typu: szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych (dotyczy Studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne; istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w trakcie trwania studiów II stopnia),
 • w instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu w rodzinie: np. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • w instytucjach wspierających dzieci i rodziców,
 • w interwencyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, świetlicach różnego typu,
 • w powiatowych zespołach interwencyjnych, zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach, hostelach, centrach i ośrodkach interwencji kryzysowej (wraz z telefonami zaufania),
 • w ośrodkach dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • w ośrodkach dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach.