Pedagogika, specjalność resocjalizacja

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Studia przygotowują do pracy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki oraz resocjalizacji. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do rozumienia procesów i kontekstów kształcenia, wychowania, wsparcia i opieki. Może działać w środowisku lokalnym jak i instytucjach zamkniętych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. Studia przygotowują go do pracy w zespole i podejmowania zróżnicowanych ról:  jest animatorem i mentorem dla swoich wychowanków i środowiska lokalnego. 

Wybrane przedmioty na studiach

 • Współczesne systemy resocjalizacji,
 • Pedagogika penitencjarna,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyczno resocjalizacyjnej,
 • Warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich,
 • Warsztat bezpieczeństwa osobistego,
 • Warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych dla dorosłych,
 • Socjologiczne podstawy resocjalizacji,
 • Prawo karne i penitencjarne,
 • Psychologia penitencjarna,
 • Wybrane problemy przestępczości nieletnich,
 • Profilaktyka społeczna,
 • Pomoc postpenitencjarna,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • Warsztat kuratora sądowego,
 • Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne.

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku mogą z powodzeniem podjąć pracę jako:

 • Pedagog/wychowawca w instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty),
 • Pedagog w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych,
 • Wychowawca/pedagog w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy z młodzieżą),
 • Asystent rodziny,
 • Koordynator pieczy zastępczej,
 • Kurator społeczny (po przejściu odpowiednich procedur),
 • Funkcjonariusz policji/straży miejskiej/służby więziennej (po przejściu odpowiednich procedur),
 • Pracownik/założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.