Pedagogika, specjalność resocjalizacja nieletnich

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Specjalność dla osób zainteresowanych resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucji o charakterze wychowawczym i poprawczym, a także wsparciem społecznym oraz kreowaniem systemów wychowawczych o charakterze profilaktycznym i korekcyjnym.

Atuty kierunku

 • Rozwijanie form współpracy instytucji formalnych i z podmiotami prowadzącymi działanie pozainstytucjonalne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Mediacje w pracy pedagoga resocjalizacyjnego,
 • Elementy interwencji kryzysowej w pracy z dzieckiem i rodziną,
 • Coaching w pracy z rodziną,
 • Dziecko niedostosowane społecznie w szkole,
 • System instytucji wsparcia dziecka i rodziny,

Praca po studiach

 • Wychowawca/pedagog w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, MOW-ie, MOS-ie, OHP;
 • Wychowawca/pedagog w świetlicy szkolnej, środowiskowej, socjoterapeutycznej;
 • Pedagog w szkole;
 • Pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Pedagog w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym;
 • Pedagog centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacyjnego, ośrodku wspomagania rodziny;
 • Kurator w kuratorskich zespołach służby sądowej;
 • Pracownik policji, straży miejskiej (po przejściu odpowiednich procedur);
 • Pracownik/założyciel organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej (dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i penitencjarne, rodziny osób pozbawionych wolności, ofiary i sprawcy przemocy, osoby uzależnione i współuzależnione), a także animacją społeczną.