Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Studia mają charakter praktyczny. Przygotowują studentów do pracy z młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Program studiów przewiduje kształcenie w zakresie umiejętności organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z innymi specjalistami reprezentującymi instytucje zajmujące się opieką, wychowaniem, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, Studenci uczą się metodologii badań społecznych. Dzięki temu potrafią zaprojektować, przeprowadzić i opracować badania empiryczne oraz upowszechniać ich rezultaty.

Wybrane przedmioty 

 • Konstruowanie indywidualnych programów pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Problemy rozwoju i funkcjonowania osób z zespołami genetycznymi i niepełnosprawnością intelektualną,
 • Kształtowanie umiejętności społecznych osób z głębszą niepełnosprawnościa intelektualną,
 • Metody komunikacji alternatywnej,
 • Psychiatria,
 • Metodyka nauczania na III etapie edukacyjnym uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w sektorze publicznym i prywatnym. Instytucje i podmioty, w których mogą pracować po studiach to m .in.:

 • szkoły specjalne dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej;
 • szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
 • warsztaty terapii zajęciowej;
 • domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • fundacje i stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.