Pedagogika specjalna, specjalność logopedia kliniczna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis kierunku

Pedagogika specjalna w zakresie: Logopedia kliniczna, dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Wyposaża studentów w umiejętności pozwalające im na podejmowanie działań związanych z profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy osób z zaburzeniami kompetencji językowej i komunikacyjnej, w szczególności z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, w chorobach psychiatrycznych oraz demencji. Poziom wiedzy i umiejętności absolwenta studiów magisterskich będzie spełniał wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów (CPLOL – Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopedes de l’Union Europeenne).

Atuty kierunku

 • Kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela/pedagoga specjalnego/logopedy do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością,
 • Przygotowanie do współpracy w zespole wielospecjalistycznym, współpracy z rodziną i szerszym środowiskiem: w tym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi osoby niepełnosprawne i wymagające szczególnej pomocy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • dysfagia,
 • diagnoza i terapia afazji,
 • neurologopedyczna diagnoza dziecka 0-3 r.ż.,
 • diagnoza i terapia mutyzmu,
 • komunikacja osób z ASD.

Praca po studiach

 • placówki oświatowo-wychowawcze - specjalne, integracyjne i ogólnodostępne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne,
 • placówki opieki i rehabilitacji,
 • placówki socjalne,
 • placówki służby zdrowia typu ambulatoryjnego,
 • placówki medyczne – szpitale, kliniki, instytuty,
 • oświatowe agendy samorządowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • domy pomocy społecznej, sanatoria,
 • rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, placówki kulturalne,
 • praktyka prywatna.