Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Studia Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtują z zakresu diagnozy i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym również z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Student będzie potrafił dostrzec i profesjonalnie zdiagnozować funkcjonalne skutki zaburzeń rozwojowych w kontekście ograniczeń, możliwości i specjalnych potrzeb edukacyjnych, z holistycznym ujęciem sytuacji całożyciowej ucznia i czynników społecznych.
Skonstruuje i zrealizuje indywidualny program rehabilitacyjny, dostosowany do specyfiki zdiagnozowanych dysfunkcji. Dobierze odpowiednie strategie pracy z uczniem, pomoce i środki dydaktyczne, w tym specjalne metody dydaktyczne i rehabilitacyjne oraz oprzyrządowanie o charakterze kompensacyjnym szczególnie na etapie klas starszych szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

Atuty kierunku

 • Profesjonalne podejście do osób chorych,
 • Ukierunkowanie na holistyczne ujęcie sytuacji życiowej pacjenta.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Edukacja i rehabilitacja uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera,
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie kształcenia,
 • Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnościami sensorycznymi na II i III etapie kształcenia,
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa uczniów z niepełnosprawności.

Praca po studiach

 • nauczyciel/specjalista w placówkach oświatowo-wychowawczych (klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe - ogólnodostępne, specjalne, integracyjne),
 • pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych,
 • pedagog specjalny w placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji,
 • specjalista w placówkach socjalnych i służby zdrowia,
 • pracownik w oświatowych agendach samorządowych,
 • pedagog specjalny w organizacjach pozarządowych.