Prawo europejskie

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarneOpis studiów

Kierunek studiów Prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych wybranych nauk społecznych, uwzględniają perspektywę historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych.

Atuty kierunku

Studiując na kierunku Prawo europejskiej zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej, opanujesz dwa języki obce, nabędziesz umiejętność analizowania zjawisk i procesów społecznych, poznasz sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie  i organizowania zespołu. Nauczysz się odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania, dokonać analizy własnych i cudzych działań i wskazać sposoby ich modyfikacji w przyszłości, prawidłowo zidentyfikujesz i rozstrzygniesz dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Będziesz potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawoznawstwo
 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Procesy prawnej integracji Europy
 • Historia polityczna Europy/Historia społeczna i gospodarcza Europy
 • Współczesna myśl społeczna/Współczesna myśl ekonomiczna
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Europejska kultura prawna – prawo prywatne/Europejska kultura prawna – prawo publiczne
 • Współczesne ideologie polityczne/Państwo w ujęciu klasyków filozofii europejskiej
 • Integracja gospodarcza Europy Prawo konstytucyjne
 • Europejska polityka i prawo konsumenckie Prawo i polityki rynku wewnętrznego
 • Prawo i polityki społeczne Unii Europejskiej
 • Modele demokracji przedstawicielskiej w Europie/Systemy wyborcze w państwach Unii Europejskiej
 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • Finanse Unii Europejskiej
 • Europejskie i polskie prawo i postępowanie cywilne
 • Zawieranie i wykonywanie umów w europejskim i polskim prawie cywilnym

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w:

 • administracji unijnej, rządowej i samorządowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej,
 • placówkach kulturalnych, naukowych i wydawniczych,
 • środkach masowego przekazu,
 • podmiotach ubiegających się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi.

Prawo europejskie

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia II stopnia na kierunku Prawo europejskie mają wyposażyć absolwentów w wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk prawnych. Podczas zajęć szeroko omawiane są historyczne, polityczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia będziesz potrafił analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, a także podejmować decyzje w tym zakresie, jak i pracować w grupie ekspertów z różnych dziedzin.

Atuty kierunku

Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej, opanujesz dwa języki obce, nabędziesz umiejętność analizowania zjawisk i procesów społecznych, poznasz sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie i organizowania zespołu. Prawidłowo zidentyfikujesz i rozstrzygniesz dylematy związane z wykonywaniem zawodu, będziesz umiał uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, będziesz potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

Wybrane przedmioty na studiach

 • Unijne i krajowe prawo pracy
 • Europejska polityka i prawo żywnościowe/Prawo i polityka rozwoju obszarów
 • Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej/ Europejskie prawo żywnościowe Europejska przestrzeń kulturowa
 • Narody i nacjonalizmy europejskie
 • Zagrożenia współczesnej demokracji
 • Rynek finansowy Unii Europejskiej
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej
 • Europejskie prawo prywatne
 • Prawnokarna ochrona obywatela i instytucji europejskich
 • Europejski wymiar sprawiedliwości. Tradycja i współczesność/Europejski konstytucjonalizm  
  z perspektywy historycznej
 • Mediacja i arbitraż w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Prawo autorskie i prawo mediów Unii Europejskiej
 • Prawo patentowe
 • Publiczne prawo ochrony konkurencji
 • Prawo i polityka Unii Europejskiej wobec wyzwań technologicznych XXI w.

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w:

 • administracji unijnej, rządowej i samorządowej,
 • organizacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej,
 • placówkach kulturalnych, naukowych i wydawniczych,
 • środkach masowego przekazu,
 • podmiotach ubiegających się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem  wybranego modułu (dyplomatyczno-konsularny lub europejska administracja publiczna).