Zarządzanie środowiskiem

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis Studiów

Program studiów ZŚ opiera się na praktycznym podejściu do zagadnień środowiskowych, środowiskowo-gospodarczych i prawno-administracyjnych z uwzględnieniem aktualnych nurtów i osiągnięć nauki. W pierwszym roku studiów studenci zdobywają elementarną wiedzę o komponentach środowiska przyrodniczego: litosferze, atmosferze, hydrosferze, pedosferze i biosferze. Na kolejnym etapie poznają interakcje zachodzące pomiędzy tymi komponentami, a w dalszej części relacje człowieka ze środowiskiem. Przygotowują dokumenty niezbędne w postępowaniach administracyjnych. W trakcie ćwiczeń praktycznych i terenowych studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych środowiskowych: próbkowanie, bezzałogowe statki powietrzne, kartowanie terenowe i ich interpretacji w odpowiednio wyposażonych laboratoriach. Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia realizowane w laboratorium komputerowym, gdzie studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii GIS i interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. Wiedzę nabytą podczas zajęć studenci uzupełniają w trakcie lokalnych, krajowych i zagranicznych ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych, nabywając dodatkowych umiejętności technicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

Atuty kierunku

Studenci geografii rozwijają swoje zainteresowania w ramach sekcji i grup roboczych Studenckiego Koła Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. Działają między innymi sekcje: Kształtowania i Ochrony Środowiska, Teledetekcji, Klimatologii oraz Hydrologii. Ukończenie kierunku ZŚ jest równoznaczne z osiągnięciem znajomości języka obcego na poziomie B2 z uwzględnieniem języka specjalistycznego niezbędnego do wykonywania zawodu.

Specjalności w ramach kierunku

Studia dają możliwość jednoczesnego realizowania modułu edukacyjnego, gwarantującego zdobycie kompetencji nauczyciela w zakresie przyrody i geografii zgodnych z obowiązującymi standardami.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci kierunku ZŚ znajdują zatrudnienie na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej, w instytucjach ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, pracowniach projektowych, krajowych i zagranicznych firmach konsultingowych związanych z przygotowaniem opracowań przyrodniczych dla jednostek administracji państwowej. Ponadto mogą ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej oraz w służbach państwowych odpowiedzialnych np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę przyrody.