Zintegrowane planowanie rozwoju

studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35/20

Opis studiów

Zintegrowane planowanie rozwoju to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany społeczno-gospodarcze, przestrzenne i prawne, jakie zaszły w ostatnich latach (transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne). Pozwala przygotować absolwentów do pracy w instytucjach sterujących procesami rozwoju w różnych skalach przestrzennych. Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu znaczenia zintegrowanego planowania rozwoju dla optymalizacji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego zmierzających do obniżenia różnic rozwojowych i tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Odbywa się to m.in. dzięki współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych np. poprzez zajęcia i staże w tych podmiotach.

Atuty kierunku

  • innowacyjny i nowatorski charakter studiów - jedyny taki kierunek w Polsce,
  • treści i formy kształcenia dopasowane do współczesnych wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych skalach przestrzennych,
  • silna współpraca z praktykami życia społeczno-gospodarczego (instytucje publiczne, podmioty prywatne) – wizyty studyjne, staże, praktyki studenckie, ćwiczenia terenowe,
  • modułowy program kształcenia (jeden egzamin i zaliczenie dla całego modułu, składającego się z kilku kursów (przedmiotów).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

ZPR to innowacyjny program kształcenia, który został podzielony na spójne bloki tematyczne (moduły) (w tym m.in. prawny, ekonomiczny, społeczny, przestrzenny, metodyczny). Każdy moduł składa się z wykładów, zajęć praktycznych (w tym realizowanych w formie projektów indywidualnych i grupowych) oraz wizyt studyjnych. W jego realizację zaangażowani są zarówno nauczyciele akademiccy jak i praktycy polityki rozwoju. Przedmioty (kursy) tworzące strukturę wewnętrzną modułu są powiązane ze sobą logicznie i zakończone jedną, wspólną oceną. Przykładowo, moduł "Usługi w rozwoju lokalnym" obejmuje takie kursy jak: Polityka rozwoju handlu i usług komercyjnych oraz Polityka rozwoju samorządowych usług publicznych; moduł "Planowanie strategiczne i jego narzędzia I" obejmuje następujące kursy: Wprowadzenie do planowania strategicznego, Diagnozowanie obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego, Tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Praca po studiach

Absolwenci mogą pracować w zespołach projektowych z zakresu planowania: zintegrowanego, przestrzennego i urbanistyki, strategicznego oraz uczestniczyć w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, pracując m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej (np. urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie); w firmach przygotowujących opracowania strategiczne (np. strategia rozwoju) oraz planistyczne (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019