Warunki rekrutacji

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałMiędzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Zobacz stronę kierunku

Opis kierunku:

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne są studiami pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi (na kierunku wiodącym prawo i teologia), prowadzonymi w trybie stacjonarnym. Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów i możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone na kierunkach i specjalnościach oferowanych na wydziałach uczestniczących w Programie.

Atuty kierunku:

W ramach studiów w Programie MISHiS można uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra.

Studenci MISHiS mają prawo do uczęszczania i uzyskiwania zaliczeń na wszystkich zajęciach prowadzonych na kierunkach i specjalnościach funkcjonujących w ramach Programu MISHiS.

Studenci mogą się ubiegać o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach UAM, a także na innych uczelniach. Tryb ubiegania się o udział w zajęciach spoza Programu MISHiS przewiduje: uzyskanie zgody dziekana lub dyrektora wybranej jednostki, zgodę tutora oraz akceptację Dyrektora MISHiS-u.

Studenci MISHiS pierwszego roku biorą udział w wyjeździe naukowym zorganizowanym w ramach przedmiotu Wstęp do badań Interdyscyplinarnych, podczas którego realizują opracowany wcześniej na zajęciach, projekt naukowy. Przedmiot kończy prezentacją swoich badań podczas konferencji z udziałem studentów.

Specjalności:

W ramach Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych studenci mogą podjąć naukę na wydziałach:

Lista kierunków wiodących:

 • Prawo
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Teologia
 • Archeologia,
 • Administracja
 • Bałkanistyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Etnologia
 • Filmoznawstwo i kultura mediów
 • Filologia angielska
 • Filologia
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Muzykologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Prawo
 • Prawo europejskie
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Teologia
 • Wiedza o teatrze
 • Wschodoznawstwo
 • Zarządzanie i prawo w biznesie

Wybrane przedmioty:

 • Wstęp do badań interdyscyplinarnych
 • Kształtowanie Umiejętności Interpersonalnych
 • Nauki humanistyczne a nauki przyrodnicze. Analiza metodologiczna
 • Prakseologia projektów badawczych
 • Antyk w edukacji liberalnej

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
rozszerzony0.301
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3filozofia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język grecki i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.301
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3historia
(część pisemna lub ustna)
0.401
język łaciński
(część pisemna lub ustna)
0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Artystyczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat