Warunki rekrutacji

Gospodarka wodna (Piła)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPiła
 • WydziałNadnotecki Instytut UAM w Pile

Opis Studiów

Studia licencjackie na kierunku gospodarka wodna w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile są prowadzone przy współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Studia trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie gospodarki wodnej.

Atuty kierunku

Zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są małe. Wpływają na to niekorzystne zjawiska przyrodnicze, warunki klimatyczne i hydrologiczne. Taki stan powoduje, że mamy coraz mniej dobrej jakości wody i w przyszłości będzie ona coraz droższa. Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, będące jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju kraju. Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, w tym również ochrona bioróżnorodności oraz turystyka i rekreacja, są i będą jeszcze szerzej rozwijane na dużą skalę w najbliższych latach. Do ich realizacji niezbędni są dobrze przygotowani specjaliści, kształceni w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile na kierunku Gospodarka Wodna.

Specjalności w ramach kierunku

W ramach kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Hydrologia,
 • Podstawy gospodarki wodnej,
 • Geologia z elementami geologii inżynierskiej,
 • Systemy informacji geograficznej (GIS),
 • Geodezja.

Praca po studiach

Absolwent tego kierunku będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w polskich i międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach związanych z gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych, m.in. w:

 • wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska,
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
 • Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi,
 • spółkach wodno-ściekowych,
 • pracowniach ekspertyz środowiskowych, outsourcingu środowiskowym.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2geografia
(część pisemna)
podstawowy0.351
rozszerzony0.70
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.701
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Nadnotecki Instytut w Pile UAM
  • Godziny i miejsce przyjmowania dokumentów zostaną podane wkrótce.