Warunki rekrutacji

Historia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Historii

Opis studiów

Studia na kierunku historia oferują:

 • uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
 • przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
 • specjalistyczne przedmioty historyczne, obejmujące pogłębioną analizę zagadnień z przeszłości;
 • przedmioty ogólnohumanistyczne, będące podstawą swobodnego poruszania się w kulturze i świecie współczesnym;
 • języki nowożytne i klasyczne

Atuty kierunku

Studia historyczne uczą:

 • analitycznego i krytycznego myślenia,
 • pracy indywidualnej i grupowej,
 • problematyzowania przedstawionych zagadnień,
 • rozwiązywania przedstawionych problemów,
 • analizowania problemów i negocjowania rozwiązań

Specjalności w ramach kierunku

Historia bez specjalności (Historia ogólna) – program studiów obejmuje pełny kurs historii od pradziejów do współczesności oraz zajęcia, podczas których studenci/studentki poznają tajniki warsztatu historyka. Oprócz wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i lektoratów (z języków nowożytnych i klasycznych), uczestniczą w wybranych przez siebie wykładach monograficznych oraz tematycznych ścieżkach międzyprzedmiotowych, które oferują szczegółową analizę określonych zagadnień.

Nauczycielska – specjalność dla wszystkich zainteresowanych pracą w sektorze edukacji, przede wszystkim nauczycieli, ale też animatorów i edukatorów kultury historycznej. W ramach specjalności studenci i studentki uczestniczą w zajęciach z zakresu dydaktyki ogólnej, kierunkowej, pedagogiki i psychologii. W programie specjalności znajdują się także takie przedmioty jak: emisja głosu, historia w sferze publicznej, regionalizm w edukacji historycznej, literatura piękna i sztuki wizualne w edukacji historycznej. Podczas studiów studenci/studentki zdobywają praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – specjalność, która przygotowuje do pracy w różnego typu archiwach (państwowych, zakładowych, komercyjnych, kościelnych), urzędach administracji państwowej i samorządowej, w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów oraz firmach zajmujących się archiwizacją i digitalizacją danych. Blok zajęć specjalności obejmuje m. in. przedmioty związane z metodyką pracy archiwalnej i zarządzaniem dokumentacją, w tym prowadzeniem kancelarii i organizacją pracy biurowej. Program specjalności obejmuje praktyki zawodowe w archiwach i urzędach.

Mediewistyka – specjalność dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach, chcących zgłębiać wiedzę o średniowieczu, a także tych, którzy interesują się lub działają w grupach rekonstrukcyjnych. Program specjalności koncentruje się na szczegółowym poznaniu dziejów epoki w zakresie polskim i europejskim, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu nauk pomocniczych historii (dyplomatyki, paleografii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, numizmatyki itd.). Program przewiduje staże w instytucjach kultury i muzeach wielkopolskich.

Historia wojskowości – specjalność przeznaczona dla pasjonatów militariów, armii i historii wojska, dla osób działających w grupach rekonstrukcyjnych, a także tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu dziejów konfliktów zbrojnych (świata i Polski) oraz zrozumieć mechanizmy nimi rządzące. Program studiów obejmuje przedmioty związane z historią wojen, broni i umundurowania. Specjalność przygotowuje od strony teoretycznej do pracy w służbach mundurowych.

Polityka i media w dziejach – specjalność skierowana jest do osób, które interesują się światem polityki oraz mediami i w związku z tym chciałyby głębiej poznać te obszary życia społecznego w perspektywie historycznej. Program specjalności pozwala na pogłębione studia z dziejów myśli politycznej (powszechnej oraz polskiej), historię instytucji politycznych i medialnych, a także umożliwia zapoznanie się z dawnymi i współczesnymi praktykami politycznymi oraz medialnymi. Przygotowują do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych i organizacjach społecznych; a także w partiach politycznych, biurach poselskich, dyplomacji, mediach i w zawodzie dziennikarza.

Wybrane przedmioty na studiach

Studia licencjackie  to 980 godzin zajęć obowiązkowych i 720 godzin zajęć do wyboru. Obok klasycznego kursu historii dostępne są m.in. następujące bloki zajęć:

 • Cywilizacja miasta,
 • Cywilizacyjne podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • Człowiek w gospodarce Historia audiowizualna,
 • Historia codzienności - życie codzienne na przestrzeni dziejów,
 • Historia dziecka i dzieciństwa (od starożytności do XX wieku),
 • Historia i pamięć totalitaryzmów w Europie XX wieku Historia kobiet.

Praca po studiach

Studia historyczne przygotowują do:

 • podjęcia pracy wymagającej wiedzy ogólnohumanistycznej;
 • pracy w instytucjach samorządowych i państwowych;
 • podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych, muzealnych i mediach.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna)
podstawowy0.251
rozszerzony0.50

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna lub ustna)
0.501

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Historii
  • tel.: 61 829 1351
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.