Warunki rekrutacji

Muzykologia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Nauk o Sztuce

Opis studiów

Licencjackie studia muzykologiczne umożliwiają nabycie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście zjawisk kultury oraz kształcą umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów muzycznych. Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

Atuty kierunku

 • znajomość zapisu nutowego,
 • ogólna wiedza o kulturze muzycznej Zachodu oraz muzyki pozaeuropejskiej,
 • znajomość historii artystycznej muzyki Zachodu,
 • umiejętność posługiwania się edytorem tekstu nutowego,
 • umiejętność krytyki muzycznej,
 • znajomość specjalistycznej terminologii muzycznej,
 • znajomość muzycznych baz danych oraz umiejętność ich przeszukiwania,
 • umiejętność analizy dzieła muzycznego różnych epok różnymi metodami.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Zasady muzyki,
 • Muzyka popularna,
 • Historia muzyki średniowiecza i renesansu,
 • Akustyka muzyczna,
 • Style jazzu,
 • Podstawy edytorstwa muzycznego,
 • Dawne notacje muzyczne,
 • Wstęp do muzykologii,
 • Historia muzyki staropolskiej,
 • Historia muzyki baroku.

Praca po studiach

Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia na UAM jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego, a także nabywa kompetencje w zakresie edytorstwa muzycznego, pracy źródłoznawczej lub szeroko pojętej krytyki muzycznej. Zakres wiedzy akademickiej licencjackich studiów muzykologicznych umożliwia podjęcie magisterskich studiów muzykologicznych oraz studiów magisterskich na innych wydziałach UAM i na innych uczelniach.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.60
2historia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.601
2historia
(część pisemna lub ustna)
0.401
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Artystyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Nauk o Sztuce
   • Biuro Obsługi Wydziału, Instytut Historii Sztuki: Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Kampus Śródmiejski
   • Instytut Muzykologii: Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Kampus Morasko
  • Informacja zostanie podana wkrótce.