Warunki rekrutacji

Praca socjalna

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Socjologii

Opis studiów

Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Pozwala ludziom tworzyć przestrzeń do rozwoju i wraz z nimi projektuje zmiany społeczne. Praca socjalna jako kierunek studiów jest zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Atuty kierunku

Studia na kierunku praca socjalna umożliwiają rozwiązywanie problemów jednostkowych i społecznych z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Program studiów oferuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z wielu dziedzin wiedzy: socjologii, psychologii, pedagogiki, polityki oraz prawa. Studia wyposażają w bogatą wiedzę dotyczącą teorii i metod pracy socjalnej oraz oferują wiele przedmiotów fakultatywnych. Kluczowym elementem studiów jest współpraca – w ramach hospitacji oraz praktyk – z wieloma instytucjami pomocy społecznej, np. ośrodkami adopcyjnymi, domami pomocy społecznej, ośrodkami terapii uzależnień.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Psychologia rozwoju człowieka,
 • Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby,
 • Polityka społeczna,
 • Propedeutyka edukacji,
 • Psychologia społeczna,
 • Pedagogika społeczna,
 • Gerontologia społeczna,
 • Psychopatologia.

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej oraz w organizacjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się problemami społecznymi, zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Po ukończeniu studiów możliwa jest praca w m.in.: powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, sanatoriach itp.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
filozofia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.401
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.40
historia
(część pisemna lub ustna)
0.40
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Socjologii
  • tel.: 61 829 2259
  • ul.Szamarzewskiego 89C

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • Informacja zostanie podana wkrótce.