Warunki rekrutacji

Pedagogika specjalna

 • Poziom kształceniajednolite magisterskie
 • Czas trwania 5 lata (10 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Studiów Edukacyjnych

Po ukończeniu I roku studiów student wybiera jedną z następujących specjalności:

 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Opis kierunku:

Analiza różnych obszarów oświaty, w tym szkolnictwa specjalnego, wskazuje konieczność działania na rzecz profesjonalnego przygotowywania specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Taka potrzeba wynika z jednej strony – z analizy funkcjonowania absolwentów na rynku pracy, którzy zgłaszają niedostatki w zakresie do tej pory realizowanego profilu kształcenia, a z drugiej z niezadowalających wyników analiz w zakresie zaspokojenia potrzeb dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i uczeniu się, jeśli chodzi o oddziaływania prowadzone w placówkach oświatowych, przede wszystkim szkolnictwa specjalnego i innego typu placówkach.

Atrybuty kierunku:

Absolwent Terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym przygotowany jest do: przeprowadzenia procedur diagnostycznych i zaprojektowania w oparciu o ich rezultaty oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, środowiska lokalnego a także instytucji, podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i w uczeniu się w oparciu o nowoczesne metody pracy, prowadzenia ewaluacji podejmowanych przez siebie zadań, podjęcia pracy z rodzicami dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu psychospołecznym, projektowania oddziaływań profilaktycznych w środowisku otwartym, a także w placówkach oświatowych, rozwoju własnych zainteresowań, aktywnego poszukiwania sposobów podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania kompetencji niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i w uczeniu się aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Specjalność:

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Wybrane przedmioty:

 • Interwencja kryzysowa
 • Metodyka interwencji kryzysowej
 • Diagnoza trudności w uczeniu się
 • Warsztat diagnostyki trudności w uczeniu się
 • Neurobiologiczne podstawy trudności w uczeniu się i zaburzeń zachowania
 • Kultura organizacyjna szkoły włączającej
 • Systemy diagnozy SEN (ICF, ICD, DSM)
 • Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością i całościowymi zaburzeniami rozwoju w edukacji włączającej
 • Dziecko/uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji włączającej
 • Dziecko/uczeń zdolny w edukacji włączającej
 • Dziecko/uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w edukacji włączającej
 • Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych
 • Mechanizmy i profilaktyka uzależnień
 • Metody aktywizujące i motywowanie
 • Dialog motywujący w profilaktyce
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Warsztat pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym
 • Profilaktyka przemocy rówieśniczej
 • Diagnoza trudności w uczeniu się
 • Warsztat diagnostyki trudności w uczeniu się
 • Neurobiologiczne podstawy trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu psychospołecznym
 • Metodyka interwencji kryzysowej

Praca po studiach:

Po zakończeniu cyklu kształcenia Absolwent może podjąć pracę jako:

 • pedagog w następujących szkołach i placówkach: szkołach podstawowych specjalnych; oddziałach specjalnych w szkołach
  podstawowych ogólnodostępnych; szkołach ponadpodstawowych specjalnych; specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • nauczyciel – pedagog w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; asystent nauczyciela lub osoby, prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej,
 • asystent wychowawcy świetlicy lub pomoc nauczyciela w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym; specjalista w zakresie prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne;
 • pracownik fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką i wsparciem dzieci młodzieży;
 • pracownik rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, centrów interwencji kryzysowej, centrów mediacyjnych; ośrodków pracy z rodziną, placówek wsparcia dziennego.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
historia
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
wiedza o tańcu
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.301
historia
(część pisemna lub ustna)
0.30
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.30
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.20
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.20
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - finalista
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Studiów Edukacyjnych
  • tel.: 61 829 2392
  • ul. Szamarzewskiego 89

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00