Warunki rekrutacji

Pedagogika specjalna (dla kandydatów na specjalność logopedia)

 • Poziom kształceniajednolite magisterskie
 • Czas trwania 5 lata (10 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Studiów Edukacyjnych

Opis kierunku:

Absolwent posiadać będzie kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela/pedagoga specjalnego/logopedy do pracy z uczniem, uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością. Będzie przygotowany do współpracy w zespole wielospecjalistycznym, współpracy z rodziną i szerszym środowiskiem, w tym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi osoby niepełnosprawne i wymagające szczególnej pomocy.

Atuty kierunku:

Zgodnie z programem studiów przewidziano praktyki określone na 120 godz., w tym:

 • 30 godz. Praktyka ogólnopedagogiczna;
 • 90 godz. Praktyka logopedyczna.

Specjalność:  

Logopedia.

Wybrane przedmioty:

 • Surdologopedia
 • Rozwojowe zaburzenia mowy
 • Dyslalia
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego
 • Zaburzenia płynności mówienia - jąkanie
 • Metodyka postępowania logopedycznego/ Standardy postępowania logopedycznego
 • Praca z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu
 • Kultura języka polskiego
 • Logorytmika/ Terapia muzyczno-ruchowa
 • Komputer i media w terapii logopedycznej/ Współczesne media w terapii logopedycznej
 • Motywowanie w rozwoju i kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych
 • Diagnoza i konstruowanie indywidualnych programów logopedycznych
 • Rozwój i kształtowanie mowy dzieci z ASD
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Rozszczepy wargi i podniebienia
 • Standardy postępowania logopedycznego
 • Metody wychowania słuchowego
 • Oligofazja
 • Logorytmika

Praca po studiach:

Absolwent po skończeniu studiów może zajmować stanowiska pracy

 • nauczyciela, logopedy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością) w przedszkolach, szkołach podstawowych i w gimnazjach;
 • wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, inkluzyjne;
 • asystenta w kształceniu integracyjnym, inkluzyjnym;
 • pedagoga/logopedy w: placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • nauczyciela/pedagoga/logopedy prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością.

Potencjalne miejsca pracy:

 • placówki oświatowo-wychowawcze (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja specjalne, integracyjne i ogólnodostępne),
 • poradnie specjalistyczne,
 • placówki opieki, wychowania i rehabilitacji,
 • placówki socjalne i służby zdrowia,
 • ośrodki wczesnej interwencji,
 • placówki prowadzące zespoły wczesnego wspomagania,
 • oświatowe agendy samorządowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • samodzielnie tworzone miejsce pracy.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
historia
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
wiedza o tańcu
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.301
historia
(część pisemna lub ustna)
0.30
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.30
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.20
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.20
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.20

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Studiów Edukacyjnych
  • tel.: 61 829 2392
  • ul. Szamarzewskiego 89

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00