Regulamin rejestracji elektronicznej

Regulamin rejestracji elektronicznej

§ 1 Definicje

 1. Wydarzenie – łączna nazwa konferencji naukowych, seminariów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, warsztatów itp.
 2. Organizator – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań, NIP: 7770006350, REGON: 000001293, tel.: +48 61 829 40 00, e-mail: konferencje@amu.edu.pl
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która prawidłowo zarejestrowała się na Wydarzenie w wymaganym terminie oraz dokonała, w przypadku Wydarzenia płatnego, wymaganej opłaty organizacyjnej.
 4. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Wydarzenia, będąca własnością Konfeo Macuk, Łapiński sp. j. ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-465 Gdynia, NIP: 5862312651, REGON: 366015653.
 5. Płatność – opłata organizacyjna w przypadku Wydarzenia płatnego, w wysokości określonej na stronie https://amu.edu.pl/badania-naukowe/konferencje dedykowanej danemu Wydarzeniu.
 6. ADO – Administrator Danych Osobowych – Organizator.
 7. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Procesor – podmiot przetwarzający, który przetwarza dane osobowe w imieniu ADO na podstawie art. 28 RODO – właściciel Systemu – Konfeo Macuk, Łapiński sp. j. z siedzibą: 81-465 Gdynia, ul. Lucjana Cylkowskiego 11A/15, NIP: 5862312651, REGON: 366015653.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do Wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Informacje dotyczące danego Wydarzenia zamieszczone są na stronie pod adresem https://amu.edu.pl/badania-naukowe/konferencje pod zakładką dedykowaną danemu Wydarzeniu.
 3. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest prawidłowe zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracji oraz w przypadku Wydarzenia płatnego uiszczenie wymaganej Płatności w terminie i wysokości podanej przez Organizatora.
 4. W celu dokonania rejestracji w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu  wymagane jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji uniemożliwi rejestrację.
 5. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz zaznaczenie odpowiedniego checkboxa:
 6. zapoznania się z klauzulą informacyjna wynikającą z art. 13  i 14 RODO;
 7. akceptacji regulaminu i polityki prywatności serwisu Konfeo;
 8. akceptacji niniejszego regulaminu.
 9. Organizator prowadzi rejestrację poprzez internetowy System rejestracji będący własnością Konfeo Macuk, Łapiński sp. j. Ogólne warunki korzystania z Systemu rejestracji oraz zasady składania reklamacji dotyczących zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów, związanych ze świadczonymi usługami Konfeo przez Uczestników określa regulamin serwisu Konfeo dostępny pod adresem: https://www.konfeo.com/regulamin/.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracji.
 11. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia wpisu na listę Uczestników Wydarzenia. Potwierdzenie wpisu następuje po dokonaniu rejestracji  oraz w przypadku Wydarzenia płatnego po uiszczeniu wymaganej Płatności w terminie wskazanym przez Organizatora. Umowa zawierana jest do dnia zakończenia Wydarzenia.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników Wydarzenia.
 13. Podczas rejestracji Organizator umożliwia Uczestnikowi prawo wyboru metody uregulowania Płatności spośród:

- tradycyjnego przelewu na konto bankowe Organizatora,

- płatności kartą płatniczą realizowanej przez system płatności Przelewy24,

- płatności przelewem poprzez bankowość elektroniczną, realizowaną przez system płatności Przelewy24.

 1. Płatność powinna być dokonana w wymaganym przez Organizatora terminie i jest uważana za skutecznie dokonaną w momencie zaksięgowania wpływu na odpowiedni rachunek bankowy Organizatora.
 2. W przypadku gdy Płatność za udział w Wydarzeniu jest dokonana w innej walucie niż PLN, przeliczanie odbywa się po aktualnym średnim kursie NBP z dnia zarejestrowania wpłaty przez bank Organizatora.
 3. Płatność zostanie potwierdzona fakturą VAT w terminie nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano wpłatę przez bank Organizatora. W przypadku wpłat od Uczestnika niebędącego osobą fizyczną wystawienie faktury nastąpi automatycznie na dane wpłacającego, natomiast w przypadku wpłat od osób fizycznych wystawienie faktury będzie miało miejsce na żądanie, zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu rejestracyjnym, jednakże złożone nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zarejestrowania wpłaty przez bank Organizatora. Po tym terminie Organizator nie ma obowiązku wystawiania faktury, może to zrobić z własnej dobrej woli. Faktura VAT zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu przed dniem jego rozpoczęcia.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu Uczestnik jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora drogą mailową w terminie co najmniej do 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 6. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem Wydarzenia, Uczestnik ma prawo do uzyskania zwrotu Płatności w wysokości wpłaconej kwoty Płatności pomniejszonej o koszty organizacyjne w wysokości 10% Płatności, jednak nie mniej niż 30 zł, chyba że w warunkach danego Wydarzenia określonych na stronie dedykowanej danemu Wydarzeniu wyraźnie zastrzeżono inaczej. Uczestnik będący konsumentem ma prawo do uzyskania zwrotu Płatności we wpłaconej wysokości.
 7. Niezależnie od treści ust. 16, Organizator na pisemny uzasadniony wniosek Uczestnika może podjąć decyzję o zwrocie całości dokonanej Płatności.
 8. Zwrot Płatności w przysługującej wysokości nastąpi w terminie do 14 dni od daty prawidłowego powiadomienia Organizatora o rezygnacji.Organizator dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, przelewem tradycyjnym bądź poprzez bankowość elektroniczną na wskazany rachunek bankowy bądź na wskazaną przez Uczestnika kartę płatniczą.
 9. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 14, uczestnik będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy (rezygnacji z udziału w Wydarzeniu) bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowa informacja dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia oraz wzór formularza odstąpienia zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. Korzystanie ze wzoru formularza odstąpienia nie jest obowiązkowe.
 10. Uczestnik będący konsumentem dokonując rejestracji na Wydarzenie, w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, jednocześnie wyraża zgodę na organizację Wydarzenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i akceptuje utratę prawa do odstąpienia od Umowy po realizacji Wydarzenia przez Organizatora.
 11. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora Uczestnicy otrzymają zwrot Płatności w terminie do 14 dni od daty przekazania przez Organizatora stosownej informacji. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, przelewem tradycyjnym bądź poprzez bankowość elektroniczną na wskazany rachunek bankowy bądź na wskazaną przez Uczestnika kartę płatniczą.
 12. Nabywając uczestnictwo w Wydarzeniu na rzecz osoby trzeciej, Uczestnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Wydarzenia. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

§ 3 Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia.
 2. O zmianie terminu lub odwołaniu Wydarzenia Uczestnicy powiadomieni zostaną poprzez podany adres  e-mail oraz na stronie internetowej pod adresem https://amu.edu.pl/badania-naukowe/konferencje dedykowanej danemu Wydarzeniu.          W powiadomieniu dotyczącym zmiany terminu Wydarzenia, Uczestnik proszony jest o potwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu w nowym terminie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów lub programu Wydarzenia, o czym powiadomi Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestnika pozostawione na terenie obiektu, gdzie odbywa się Wydarzenie, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego wypełnienia przez Uczestnika formularza rejestracyjnego.
 6. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.

§ 4 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zawartych w formularzu rejestracyjnym Wydarzenia jest Organizator.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
 3. Organizator, na mocy umowy powierzenia danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników podanych w formularzu rejestracyjnym, Procesorowi, w celach: rejestracji na Wydarzenie, prawidłowej obsługi Wydarzenia, rozliczeń płatności, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Wydarzenia i regulaminów w formie wiadomości e-mail, rozpatrywania reklamacji, a także w celach prawidłowej realizacji usług Organizatora, w tym za pomocą systemu Konfeo.
 4. Powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji i wykonywania umowy polegającej na świadczeniu usługi elektronicznej rejestracji uczestników, systemu obsługi wydarzenia oraz obsługi płatności elektronicznych na Wydarzenie organizowane przez ADO.
 5. Procesor zobowiązuje się:

- przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności RODO;

- dołożyć należytej staranności, aby powierzone dane i prywatność osób, których dane dotyczą nie zostały naruszone;

- uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać ADO w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

-      udostępnić na żądanie ADO informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

 1. Uczestnik udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym dla celów związanych z organizacją Wydarzenia zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Nabywając uczestnictwo w Wydarzeniu na rzecz osoby trzeciej, Uczestnik wypełniający formularz rejestracyjny udostępnia Organizatorowi dane osobowe osoby trzeciej do przetwarzania w celu związanym z organizacją Wydarzenia zgodnie z niniejszym regulaminem. W takim przypadku podmiot zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania osoby trzeciej w imieniu Organizatora o informacjach wynikających z art. 14 RODO.
 3. Uczestnictwo w Wydarzeniu może być połączone z wyrażeniem zgody na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie, wykorzystanie wizerunku Uczestnika, utrwalonego na materiałach danego Wydarzenia (w tym fotografii i materiałach audio-wizualnych, filmowych wykonanych podczas Wydarzenia), dla celów dokumentacji Wydarzenia, celów reklamowo-promocyjnych, informacyjnych i archiwizacyjnych Wydarzenia, na polach eksploatacji  określonych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), w szczególności w ramach wszelkich form publikacji, poprzez utrwalanie,  zwielokrotnianie, obrót i rozpowszechnianie, w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 8 jest dobrowolne i nie warunkuje udziału w Wydarzeniu. Zgoda wyrażana jest w formie oświadczenia w dniu Wydarzenia.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Wydarzenia wobec Organizatora, Uczestnik może składać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: konferencje@amu.edu.pl
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika, adres do korespondencji lub adres e-mail oraz podstawy złożenia reklamacji przez Uczestnika wraz uzasadnieniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich wpływu do Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez Uczestnika dyspozycją.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Oficjalny serwis internetowy Wydarzeń znajduje się pod adresem https://amu.edu.pl/badania-naukowe/konferencje. Informacje o organizowanych Wydarzeniach znajdujące się pod tym adresem nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów np. przeglądarka internetowa przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniana na stronie https://amu.edu.pl/badania-naukowe/konferencje, za pośrednictwem umieszczonego na niej odsyłacza, gdzie Uczestnicy mogą go pobrać, w szczególności celem sporządzenia jego wydruku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 5. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, Organizator niezwłoczne powiadamia o tym fakcie zarejestrowanych Uczestników. Powiadomienie następuje drogą elektroniczną na adres e-mail oraz poprzez publikację nowej treści regulaminu stronie internetowej pod adresem: ...
 6. W przypadku gdy Uczestnik nie wyraża zgody na nowe postanowienia regulaminu, jest on zobowiązany do powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu na adres e-mail Organizatora: ... oraz usunięcia konta w Systemie, o ile zostało przez niego założone.
 7. Wobec Uczestników niebędących konsumentami sądem miejscowo właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów - także przepisy ustawy o prawach konsumenta.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Nas:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań, NIP: 7770006350, e-mail: konferencje@amu.edu.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat z związku z tym zwrotem.

Dokonując rejestracji na Wydarzenie, w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na organizację Wydarzenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i akceptują utratę prawa do odstąpienia od Umowy po realizacji Wydarzenia przez Organizatora.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)