Data publikacji w serwisie:

Prelekcja on-line „E-rewolucja w transporcie miejskim”

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 17 listopada o godz. 18:00. W programie prelekcja Marcina Połoma pt.: „E-rewolucja w transporcie miejskim”.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnych miast bez istnienia zintegrowanego, komfortowego, regularnie funkcjonującego transportu zbiorowego. Ostatnie lata przyniosły także zwiększenie uwagi skierowanej na emisyjność transportu, w tym miejskiego oraz konieczność podejmowania działań zmierzających w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności CO2, do środowiska. Polityka transportowa Unii Europejskiej zakłada znaczną redukcję pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi, a transport publiczny jest jedną z głównych aren działań w tym zakresie. Współczesny rozwój komunikacji miejskiej opierać się powinien w szczególności na pojazdach elektrycznych, autobusach, trolejbusach, tramwajach, systemach metra i kolei miejskiej. Na poziomie regulacji unijnych wprowadzono ograniczenia zmierzające do finansowania wyłącznie elektrycznego transportu zbiorowego lub alternatywnie zasilanego np. paliwem wodorowym. Także w Polsce, w ślad za prawodawstwem Unii Europejskiej wprowadzono ustawy, które regulują funkcjonowanie i dalszy rozwój transportu publicznego opartego w głównej mierze na pojazdach elektrycznych.

W referacie zaprezentowano drogę rozwoju elektrycznego transportu publicznego w Polsce, ze wskazaniem szczególnie istotnych wydarzeń i doświadczeń. Przedstawiono funkcjonowanie rynku producentów oraz ewolucji polskich autobusów elektrycznych i trolejbusów. Następnie przeanalizowano programy, z których finansowany jest rozwój elektrycznego transportu miejskiego, wskazując ich zalety oraz mankamenty. Jednym z celów prelekcji jest przedstawienie możliwości rozwoju elektromobilności opartej na transporcie trolejbusowym, który jest znacznie efektywniejszy od autobusów elektrycznych, a nawet przy niekorzystnym polskim miksie energetycznym potrafi być mniej szkodliwy dla środowiska niż inne środki transportu miejskiego.

O wykładowcy

Marcin Połom – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. Członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń transportowych. Jego praca doktorska dotyczyła polskich uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju transportu trolejbusowego w latach 1989-2013. Aktualnie zainteresowania naukowe dotyczą transportu miejskiego, w szczególności elektrycznego. W ostatnich latach główny kierunek jego badań dotyczył rozwoju elektromobilności, a prezentowane wyniki naukowe są pokłosiem projektu badawczego „Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 10 książek i 15 artykułów w najlepszych czasopismach zagranicznych z listy WoS. Marcin Połom poza zainteresowaniami naukowymi jest także praktykiem, który przez wiele lat był związany zawodowo z gdyńską komunikacją trolejbusową.

Link do spotkania na platformie MS Teams

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/