Data publikacji w serwisie:

Seminarium z prof. Samem Binkley

Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych (Wydział Socjologii) zaprasza na spotkanie z prof. Samem Binkley pt. "Metaphors of Interiority and Containment in American Therapeutic Culture". Wydarzenie odbędzie się 24 listopada 2022 o godzinie 17:00 na MS Teams, w ramach Seminariów Otwartych z cyklu „Jakie nowe konstytucje?”.

Link do spotkania (MS Teams)
Abstrakt wystąpienia (PL i ENG):

Punktem wyjścia dla tego wykładu są interdyscyplinarne rozważania nad zjawiskiem tak zwanej "kultury terapeutycznej", które wskazują na coraz intensywniejszą obecność retoryki psychologicznej, terapeutycznej i emocjonalnej w dyskursie publicznym i życiu prywatnym. Ilustracją tych procesów jest popularność książek samopomocowych, obecność reguł dotyczących uczuć i zarządzania afektem w życiu zawodowym, a także skupienie polityki rządowej na takich sprawach jak szczęście, samotność czy inne aspekty emocjonalnego dobrostanu.  Wykład w szczególności skoncentruje się na pewnym istotnym elemencie tego typu dyskursów, a więc kwestii "wewnętrzności", która wiąże podmiotowość terapeutyczną z pilną potrzebą "wejrzenia w siebie".  Wewnętrzność analizuje się za pomocą bogatego, metaforycznego języka, jednak zjawisko to wykracza poza aspekty językowe i emocjonalne, oddziałując w silny sposób również na ciało.  Czerpiąc z najnowszych ujęć metafory w teorii kognitywnej i lingwistycznej, jak również z historycznych opracowań dotyczących wrażliwości terapeutycznej w kontekście amerykańskim, autor przyjrzy się historycznym przykładom metafory wewnętrzności: od ruchu psychologii humanistycznej lat 60-tych i 70-tych do serii publikacji z lat 90-tych celebrujących motyw "wewnętrznego dziecka".  W swoim wystąpieniu profesor Binkley prześledzi też historię terapeutycznych nawiązań do "wewnętrzności", od radykalnych narracji z lat 60. XX w. aż do zaprzęgnięcia tego zjawiska w tryby neoliberalnej gospodarki jako metafory zarządzania.

This presentation builds on an emerging interdisciplinary focus on what is termed “therapeutic culture.” Such perspectives consider the increasingly pervasive presence of psychological, therapeutic and emotional rhetorics in public discourse and private life, evidenced in the popularity of self-help books, the establishment of professional norms centered on personal feelings and affect management, and a broader centering of government policy on matters such as happiness, loneliness and other aspects of emotional well being.  Specifically, this presentation will consider one powerful theme woven through many of these discourses: the problem of “interiority,” where therapeutic subjectivity is related through the urgent need to “get inside oneself.”  Interiority, it is argued, is a theme related through rich metaphorical language, though its effect goes beyond the linguist and the emotional, carrying a powerful bodily resonance.  Borrowing from recent treatments of metaphor in cognitive and linguistic theory, as well as historical overviews of the popularity of therapeutic sensibilities in the American context, metaphors of interiority are explored in historical cases drawn from the American context, extending from the humanistic psychology movement of  the 1960’s and 70s to the franchise of publications from the 1990s celebrating the “inner child” motif. Therapeutic appeals to “inwardness,” are traced from more radical forms in the 1960s to their incorporation as a managerial trope in neoliberal economic times.

Biogram (PL i ENG):

Prof. Sam Binkley – profesor socjologii w Emerson College w Bostonie. W swoich badaniach analizuje społeczne produkowanie podmiotowości, tożsamości i osobowości poprzez literaturę popularną i poradniki. Czerpiąc z koncepcji biowładzy i urządzania Michela Foucault oraz teorii krytycznej, Profesor Binkley analizuje popularną psychologię, ruchy lajfstajlowe lat 70., dyskursy antyrasistowskie i multikulturowe, a także afektywne, cielesne i emocjonalne kultury neoliberalizmu, zwracając szczególną uwagę na kształtowanie podmiotowości. Jest autorem dwóch monografii: "Happiness as Enterprise: An Essay on Neoliberal Life" (SUNY) oraz "Getting Loose: Lifestyle Consumption in the 1970s" (Duke), oraz współredaktorem książki "Foucault for the 21st Century" (Cambridge Scholars). Publikuje w takich czasopismach jak: "Body & Society", "History of Human Sciences", "Time and Society", "Foucault Studies", "Cultural Studies", "Rethinking Marxism", "Subjectivity" oraz "Journal for Cultural Research".

Sam Binkley – Professor of Sociology at Emerson College, Boston. His research examines the social production of subjectivity, identity and personhood through lifestyle literatures and popular texts. Drawing on Michel Foucault’s notions of biopower and governmentality, but also from a range of critical theorists, he has undertaken studies of self help literature and popular psychology, lifestyle movements of the 1970s, anti-racist and multi-cultural discourses, and the affective, corporeal and emotional cultures of neoliberalism, all with an eye toward the fashioning of subjectivity in these contexts. He has authored two research monographs; Happiness as Enterprise: An Essay on Neoliberal Life (SUNY) and Getting Loose: Lifestyle Consumption in the 1970s (Duke), and is co-editor of A Foucault for the 21st Century (Cambridge Scholars). He has published articles in such journals as Body & Society, History of Human Sciences, Time and Society, Foucault Studies, Cultural Studies, Rethinking Marxism, Subjectivity and the Journal for Cultural Research.

fot. freepik.com