Data publikacji w serwisie:

AMUNATCOLL nauka i przyroda dla wszystkich

AMUNATCOLL to portal zawierający bazę zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z portalu oraz powiązanej aplikacji bezpłatnie korzystać mogą wszyscy zainteresowani.

AMUNATCOLL adresuje informację o różnorodności biotycznej udokumentowaną w formie zbiorów przyrodniczych i przy pomocy wielu multimediów do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do:

  • pracowników naukowych i doktorantów,
  • nauczycieli i uczniów,
  • administracji państwowej i samorządowej zaangażowanej w ochronę przyrody,
  • służb i funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za ochronę gatunków,
  • organizacji pozarządowych,
  • wszystkich innych miłośników przyrody.

Aplikacja mobilna AMUNATCOLL umożliwia tworzenie własnej bazy danych obserwacji przyrodniczych. Użycie aplikacji pozwala użytkownikowi na pozyskanie informacji przyrodniczej w wybranym przez niego terenie i przesłanie jej do własnego konta w portalu.

W ten sposób każdy użytkownik może wykonać analizę porównawczą własnych danych przyrodniczych z zasobem bazy AMUNATCOLL. Każda obserwacja terenowa może być opisana wieloma atrybutami, które użytkownik może wybrać z listy w aplikacji.

Informację o tym jak korzystać z aplikacji i gdzie można ją pobrać znajduje się na: https://amunatcoll.pl/aplikacja-mobilna/

AMUNATCOLL realizuje wiele celów, w tym cele naukowo-badawcze. Miliony danych zapisanych w ponad 2 mln rekordów, tworzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami ABCD i Darwin Core stanowią ogromny potencjał do badań glonów, roślin, grzybów, porostów i zwierząt.

Udostępnienie na portalu AMUNATCOLL oraz na platformie GBIF danych o okazach i obserwacjach przyrodniczych zbieranych w ostatnich 200 latach, na wszystkich kontynentach, otwiera badaczom z całego świata możliwość stawiania nowych pytań i weryfikowania funkcjonujących już hipotez naukowych.

Cyfrowe archiwum danych przeznaczone jest także dla naukowców spoza nauk przyrodniczych, którzy w bioróżnorodności poszukują wzorców i inspiracji dla koncepcji technicznych i technologicznych, a w procesie badania przyrody dostrzegają zjawiska i prawidłowości historyczne, kulturowe i społeczne.

Zachęcamy do przeglądania zbiorów i tworzenia zapisu własnych obserwacji przy użyciu narzędzi stworzonych przez naukowców z UAM: https://amunatcoll.pl/