Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne Wielkopolski

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki UAM. Wykład pt. „Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne Wielkopolski” wygłosi prof. Jan Przybyłek z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1.

Plan wystąpienia:

  1. Wprowadzenie
  2. Susza, jej rodzaje i etapy rozwoju
  3. Klimatyczny bilans wodny Polski 2018-2019
  4. Procesy obiegu wody i elementy obliczeń bilansowych
  5. Bilans wodny rzek Wielkopolski
  6. Cechy klimatu i jego zmiany w południowo-zachodniej Wielkopolsce
  7. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych
  8. Wnioski i propozycje działań
O wykładowcy

Prof. dr hab. Jan Przybyłek – prof. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (Instytut Geologii, Pracownia Hydrogeologii i Ochrony Wód).

Od 2005 roku profesor tytularny nauk o Ziemi, dyscyplina: geologia, specjalność: hydrogeologia.

Studia geologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim w 1965 r. po obronie pracy pt.: „Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne rejonu złoża węgla brunatnego Adamów”. W 1978 roku uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie stopień doktora nauk technicznych, a w 1994 roku w tejże uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu hydrogeologii po przedłożeniu rozprawy pt.: „Hydrogeologia Sahary w rejonie masywu Eglab. Algierska Sahara Zachodnia”.

Ekspert z uprawnieniami w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska gruntowo-wodnego m.in. w problematyce zasobów i ujęć wód podziemnych, hydrogeologii niżowych zbiorników retencyjnych i hydrogeologii górniczej.

Podstawowym zakresem działalności naukowej Profesora Jana Przybyłka w Polsce były i są badania nad racjonalnością eksploatacji dużych ujęć wód podziemnych w dolinach rzecznych i ich ochroną, w tym dla aglomeracji Poznania w dolinie rzeki Warty (Dębina, Mosina-Krajkowo), oddziaływania niżowych zbiorników retencyjnych na środowisko hydrogeologiczne (Jeziorsko na Warcie, Wielowieś Klasztorna na Prośnie), odkrywek węgla brunatnego funkcjonujących w Zagłębiu Konińsko-Tureckim oraz planowanych w południowo-zachodniej Wielkopolsce (złoże Oczkowice pomiędzy Gostyniem i Rawiczem).

Ważnym etapem i elementem rozwoju naukowego były jego badania hydrogeologiczne prowadzone w latach 1980-1983 w ramach ekspedycji geologicznej na terenach Sahary w Afryce Północnej – Zachodniej (kontrakt: KOPEX Polska – SONAREM Algieria) i opracowane raporty hydrogeologiczne z badań prowadzonych na terenie Algierskiej Sahary Zachodniej, a także w 1989 roku jego uczestnictwo – jako uznanego eksperta – w badaniach wybrzeża Trypolitanii (wybrzeże libijskie na zachód od Trypolisu).

W odniesieniu do stażu zawodowo-naukowego należy podkreślić, że do końca lat 80. XX wieku (1990) pracował na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach Centralnego Urzędu Geologii m.in. na stanowisku Kierownika Ośrodka Badań Hydrogeologicznych i Modelowania Matematycznego w Poznaniu. Od 1990 r. i nadal jest zatrudniony na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, pełniąc m.in. w minionym czasie funkcję Prodziekana Wydziału w latach 1996-2002 oraz Dyrektora Instytutu Geologii w latach 2005-2008. Posiada znaczny publikacyjny dorobek naukowy (Baza Wiedzy UAM – 105 pozycji) oraz w projektowaniu i dokumentowaniu hydrogeologicznym (ponad 50 prac).

Począwszy od 1994 roku był promotorem w ponad 100 pracach magisterskich, promotorem w 5 rozprawach doktorskich na kierunku geologia, recenzentem licznych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, UAM, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowy Instytut Geologiczny) oraz w postępowaniach o tytuł profesora (5 wniosków).

Członkostwo organizacji i towarzystw naukowych: Komitet Nauk Geologicznych PAN, Komisja Hydrogeologii Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Komisja Badań Czwartorzędu PAN, Oddział w Poznaniu. Polskie Towarzystwo Geologiczne (od 1967 roku, w grupie założycielskiej Oddziału Wielkopolskiego), Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich (członek honorowy).

Przez wiele lat członek Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych i Rady Górniczej w Zespole Roboczym Górnictwa Odkrywkowego w Ministerstwie Środowiska, członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, członek Rady ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ w Poznaniu oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego.

Wśród licznych odznaczeń (państwowych, górniczych, geologicznych, regionalnych) w szczególności ceni sobie Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego przyznany uchwałą Senatu Uczelni w dniu 11 marca 2010 r. oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013).