Świadczenia pomocy socjalnej

 • Informacje dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej

  Występując o świadczenia pomocy socjalnej należy zapoznać się z Informacjami dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej.

 • RODO

  W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów w Dziekanatach lub w Sekretariatach Studiów Doktoranckich należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, która dostępna jest tutaj.


 • Tura generowania wniosków

  Dnia 30 października 2018 roku, o godz. 12:00 nastąpi ponowne uruchomienie tury generowania, rejestrowania i drukowania oświadczeń o dochodzie, wniosków o stypendium socjalne, wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i wniosków o zapomogę.

  Tura będzie otwarta do końca lipca 2019 roku.

  Pamiętaj, że w.w. zarejestrowane i wydrukowane formularze (wraz z załącznikami) musisz dostarczyć do Dziekanatu!

  Po ostatniej aktualizacji systemu - niezależnej od Uczelni i Zespołu USOS - zmianie uległa lokalizacja wywołania modułu Wnioski. Wejście studentów do modułu jest obecnie możliwe wyłącznie z zakładki "Dla wszystkich".

 • Zmiany w zasadach ustalania dochodu

  W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w w.w. pliku PDF (aktualne zasady zostały wyróżnione czerwoną czcionką). Zwracamy uwagę, że w przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego MUSI zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

  W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2018 roku.

 • Formy pomocy

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, w zw. z art. 1 pkt. 3, art. 270 ust. 2 i art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doktoranci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga.

  Oprócz w.w. świadczeń doktoranci mogą korzystać mogą ze

  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

  Zasady przyznawania tych stypendiów określają odrębny Regulamin stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rozporządzenie ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Zasady przedstawiania JM Rektorowi kandydatur przez doktorantów zawiera komunikat Pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej, z którym można zapoznać się tutaj. Należy zapoznać się również z informacjami dostępnymi w serwisach Wydziałów, bowiem termin przedstawiania kandydatur umożliwiający ich zaopiniowanie przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (Rady Wydziału) ogłaszają Dziekani.

  Niezależnie od ww. form, doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 199a i 199b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. Ubieganie się o ww. świadczenia nie zależy od otrzymywania świadczeń wymienionych w art. 199 ust. 1 Ustawy i nie ma wpływu na decyzje podejmowane w sprawie ich przyznania. Świadczenia wymienione w art. 199a Ustawy (stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego) nie maja wpływu na uprawnienia do stypendium socjalnego.

  Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne Doktorantów (Komisje Ekonomiczne I stopnia). W związku z tym wszystkie wnioski o ww. świadczenia należy składać w Dziekanatach właściwych Wydziałów i w Sekretariatach Studiów Doktoranckich (miejsce określają Dziekani). Dokumenty można również przesyłać pocztą na adresy Dziekanatów z dopiskiem „sprawy socjalno-bytowe” - adresy Wydziałów można odnaleźć w zakładce 'Struktura UAM'.

 • Stypendium socjalne

  Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o świadczenie generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich.

  Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.

  Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie sytuacji materialnej doktoranta. Podczas ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o przyznanie pomocy socjalnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

  • doktoranta,
  • małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  W związku z przepisami o ochronie danych osobowych pełnoletni członkowie rodziny (w tym doktorant-wnioskodawca) zobowiązani są udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych oraz danych osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego bez złożonych oświadczeń nie jest kompletny i nie może zostać rozpatrzony; brak oświadczeń może skutkować cofnięciem do poprawy wniosku i oświadczenia o dochodach.

  Formularz oświadczenia dostępny jest tutaj.

  Instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

  Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

  Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

  Na kompletne podanie składają się:

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2017 roku,
  • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną doktoranta (załączniki do w.w. oświadczenia, zawierające urzędowe informacje o dochodach wpisanych do oświadczenia), w tym dotyczące uczącego się rodzeństwa.

  Instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów oświadczenia o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w roku bazowym

  Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów oświadczenia o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w roku bazowym. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

  Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

  Podstawą ustalania sytuacji materialnej są zaświadczenia Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach uzyskanych przez członków rodziny i samego doktoranta w roku bazowym (dla roku akad. 2018/2019 rokiem bazowym jest rok podatkowy 2017). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone w roku bazowym podatników-członków rodziny doktoranta i samego doktoranta. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych).

  Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2018 roku wobec stanu z 2017 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas
  składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

  Doktorant studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza miastem-siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przedstawiając jako załączniki kopie najmu stancji lub oświadczenie w tej sprawie (nie dotyczy osób mieszkających w Domach Studenckich Uczelni). W przypadku ubiegania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania z małżonkiem lub dzieckiem, na doktorancie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.

  Stypendium socjalne doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

  Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia.

  Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2018/2019 zostaną ustalone przez Rektora i uczelniany organ Sejmiku Doktorantów na początku roku akademickiego, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.

  W roku akad. 2018/2019 stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie doktorantowi UAM stypendium socjalnego (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku doktoranta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 300 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane było w wysokości 300 PLN na każdą z uprawnionych osób.

  Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, maksymalnie od października do lipca.

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia, generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich.

  Instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

  Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

  Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.

  Na kompletne podanie składają się:

  • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Orzeczenie można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku oryginału (do wglądu).

  Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

  Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku informacji w systemie o ważnym orzeczeniu o niepełnosprawności, jednak w tym wypadku nie ma możliwości dokonywania wypłat przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Dziekanatu, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu innych studiów doktoranckichZasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant może otrzymywać wyłącznie na jednych, wskazanych przez siebie studiach. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by doktorant studiujący na więcej niż jednych studiach składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub ukończył studia, na których pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innych studiów doktoranckich.

  Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2018/2019 zostanie ustalona przez Rektora i uczelniany organ Sejmiku Doktorantów na początku roku akademickiego, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne).

  W roku akad. 2018/2019 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w wysokości 550 PLN.

 • Zapomoga

  Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

  Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek doktoranta. Doktorant ubiegający się o przyznanie zapomogi występuje o nią generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie doktoranci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami.

  Instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie zapomogi

  Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie zapomogi. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

  Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

  Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów, po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację doktoranta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Sejmiku Doktorantów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej).

  Zapomogi doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługują one po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

  W roku akad. 2018/2019 zapomogi wypłacane są w wysokości do 2000 PLN.

 • Uwagi!

  Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

  Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli doktorant:

  • został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
  • uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
  • został skreślony z listy doktorantów.

  W przypadku utraty uprawnień z powodów, o których mowa w lit. b), doktorant ponownie nabywa prawo do otrzymania pomocy materialnej w następnym roku akademickim. W przypadku zawieszenia świadczeń na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, przywrócenie uprawnień następuje w terminie wskazanym w tym orzeczeniu.

 • Formularze

  Formularze

  dla doktorantów, którym w związku z ukończeniem innych studiów doktoranckich system uniemożliwia wygenerowanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz wniosków o przyznanie zapomogi:

  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

  Wniosek o przyznanie zapomogi

  Inne formularze:

  Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

  Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

 • Podstawy prawne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Zarządzenie Nr 123/2009/2010 w spr. wprow. "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM

  Zarządzenie Nr 123/2009/2010
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z dnia 20 stycznia 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

  Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335, z późn. zm./ 
  z zachowaniem postanowień art. 66 ust. 1 i 2, art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. / oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 854, z późn. zm.).

  zarządzam:

  § 1

  Wprowadza się "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Określone regulaminem, o którym mowa w § 1, uprawnienia Rektora przekazuje się właściwemu Prorektorowi.

  § 3

  Traci moc:
  Zarządzenie Nr 61/2006/2007 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu".

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 • Zarządzenie zmieniające zarz. w spr. wprow. „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"

  Zarządzenie Nr 301/2011/2012
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

  Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), art. 66 ust. 1 i 2 i art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) zarządzam:

  § 1


  W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 123/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" wprowadza się następujące zmiany:

  1 ) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Do świadczeń z Funduszu uprawnieni są:
  a)    pracownicy zatrudnieni w UAM co najmniej 3 miesiące w poprzednim roku kalendarzowym, zwani dalej "pracownikami";
  b)    emeryci i renciści - byli pracownicy UAM, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli w UAM, zwani dalej "emerytami lub rencistami";
  c)    współmałżonek po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście; 
  d)    osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne;
  e)    uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, począwszy od drugiego roku studiów, zwani dalej "doktorantami";
  f)    dzieci osób wymienionych pod lit. a) - e), zwane dalej "dziećmi".   
  2. Dziećmi, o których mowa w ust. 1 lit. f) są dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) - e):
  a) na które pobierany był zasiłek rodzinny lub  zasiłek  pielęgnacyjny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  b) na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny,
  c) pozostałe dzieci, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  d) dzieci po zmarłym pracowniku, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  e) dzieci po zmarłym emerycie lub renciście, do czasu ukończenia nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
  3. Uprawnienia osób wymienionych w ust. 1 lit. b), które nabyły prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy u innego pracodawcy niż UAM, a następnie w czasie zatrudnienia w UAM nabyły prawa do emerytury, potwierdza Rektor. 
  4. W celu aktywizacji zawodowej kobiet pracownice, zatrudnione w UAM w co najmniej połowie wymiaru etatu, są uprawnione do dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach oraz w przedszkolach. Dofinansowanie nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego na wniosek pracownicy oraz w okresie urlopu wychowawczego pracownicy.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnionymi do dofinansowania, o którym mowa w ust. 4, mogą być inne osoby."

  2) § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
  "Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują świadczenia z funduszu socjalnego według następujących zasad:
  1)    pracownicy, którzy nie posiadają  dzieci, otrzymują świadczenie w wysokości 100 % ustalonej kwoty,
  2)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, na które pobierany był zasiłek rodzinny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny, otrzymują świadczenie w wysokości 140 % ustalonej kwoty,
  3)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, otrzymują świadczenie w wysokości 130 % ustalonej kwoty,
  4)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. c), otrzymują świadczenie w wysokości 120 % ustalonej kwoty, 
  5)    pracownicy, o których mowa w pkt 4, którzy posiadają więcej niż dwoje uprawnionych dzieci, mogą otrzymać podwyższone  świadczenie do wysokości 150 % ustalonej kwoty,
  6)    doktoranci otrzymują świadczenie w wysokości 80 % ustalonej kwoty,
  7)    dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. a) i b), otrzymują świadczenie w wysokości 60 % ustalonej kwoty, 
  8)    dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. c) - e), otrzymują świadczenie w wysokości 50 % ustalonej kwoty,
  9)    osoby, które posiadają dzieci wymienione w § 9 ust. 1 lit. c) lub w § 10 ust. 1 lit. c), mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 150 % ustalonej kwoty, 
  10)  osoby, których dzieci korzystają z wypoczynku, o którym mowa w § 9 ust.  1 lit. b) lub w § 10 ust. 1 lit. b) otrzymują tylko świadczenie w wysokości określonej w pkt 7 - 8,
  11) emeryci, renciści, współmałżonek po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście oraz osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne otrzymują świadczenie w wysokości odpowiadającej kwocie wyliczonej zgodnie z § 10 ust. 1 podzielonej przez ilość uprawnionych osób,
  12)  w przypadku małżonków zatrudnionych w UAM świadczenia wymienione w pkt 7 - 8 przysługują każdemu z nich."

  6) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Pożyczek z funduszu mieszkaniowego nie udziela się:
  a)    w okresie zawieszenia spłaty pożyczki,
  b) przed spłatą wcześniej przyznanej pożyczki.
  2. Okres zawieszenia spłaty pożyczki dolicza się do okresu częstotliwości, o którym mowa w § 20 i w § 22, jeżeli pożyczka jest spłacana  dłużej niż to zostało określone w umowie pożyczki."

  7) W § 33 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
  "4. Spłata pożyczki następuje przez potrącenie z wynagrodzenia ze stosunku pracy, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej."

  8) § 40 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, po zasięgnięciu opinii Międzyzwiązkowego Zespołu ds. mieszkaniowych, może podjąć decyzję o zawieszeniu spłaty pożyczki. 
  2. Zawieszenie spłaty pożyczki może nastąpić na okres nie dłuższy niż  6 miesięcy pod warunkiem, że pożyczkobiorca nie zalega ze spłatą pożyczki.
  3. Decyzja Rektora o zawieszeniu spłaty tej samej pożyczki nie może być podjęta więcej niż 3-krotnie. 
  4. Decyzja Rektora o zawieszeniu spłaty pożyczki wymaga wniosku pożyczkobiorcy oraz zgody poręczycieli."

  9) § 41 otrzymuje brzmienie:
  "1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak ciężka choroba pożyczkobiorcy, śmierć pożyczkobiorcy lub jego współmałżonka, niespłacona pożyczka otrzymana na cel, o którym mowa w § 17 pkt 2 - 9, może być decyzją Rektora umorzona w części lub w całości, po zasięgnięciu opinii Międzyzwiązkowego Zespołu ds. mieszkaniowych.
  2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, nie spłacona pożyczka na remont lokalu mieszkalnego zostaje umorzona w całości na podstawie decyzji Rektora."

  10)W § 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego na dofinansowanie opieki nad dziećmi, o której mowa w § 7 ust. 4 dokonuje się na wniosek pracownicy, złożony w danym roku kalendarzowym. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad dzieckiem w formie określonej w § 7 ust. 4."

  § 2


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

  REKTOR

  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Kredyty studenckie dla doktorantów

 • Zarządzenie w spr. kryt. wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą...

  Zarządzenie Nr 181A/2010/2011
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z dnia 1 października 2010 roku
  w sprawie kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego doktorantom UAM

  Na podstawie §17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010r./ Dz. U. Nr 87, poz. 560/

  zarządzam:


  §
  1

  Listę najlepszych absolwentów studiów doktoranckich ustala, każda jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.

  § 2

  Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danej jednostce organizacyjnej ustala się według następujących kryteriów:
  1. Zrealizowanie przez 4 lata pełnego programu studiów doktoranckich przewidzianego dla danej jednostki organizacyjnej. Należy uwzględnić możliwość przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich:
  a)    o czas trwania urlopu macierzyńskiego,
  b)    o czas potrzebny do prowadzenia niezbędnych badań naukowych (maksymalnie 1 rok),
  c)    o czas choroby, sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny lub dzieckiem  (łącznie nie więcej niż rok).
  2. Złożenie pracy doktorskiej w okresie, o którym mowa w §2.1.
  3. Złożenie sprawozdania z dorobku naukowego uzyskanego w trakcie trwania studiów doktoranckich. Punktacje za osiągnięcia naukowe ustala się w oparciu o kryteria przyjęte do sporządzania listy rankingowej do stypendium doktoranckiego, obowiązujące w danej jednostce prowadzącej studia doktoranckie.
  4. Zdarzenia o których mowa w §2.1 i 2.3 muszą mieć miejsce w tym samym roku akademickim.

  § 3

  Jeżeli w grupie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich znajduje się osoba korzystająca z pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego, może się ona ubiegać o umorzenie 20% pożyczki lub kredytu.

  § 4

  W przypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej prowadzone są studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne wyłania się wspólną grupę 5% najlepszych absolwentów.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2010/2011.

  REKTOR

  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak