Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40/20

Opis studiów

Studia umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Przedmioty dodatkowego modułu nauczycielskiego (język angielski) – wzbogacają kompetencje absolwenta o wiedzę z zakresu historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, anglojęzycznej literatury dziecięcej, języka jako systemu gramatycznego i symbolu ludzkiego doświadczenia oraz nauczania języka angielskiego jako języka obcego wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto moduły dotyczące edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej dodatkowo podnoszą kompetencje do nauczania w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Atuty kierunku

Studia są unikalnym połączeniem zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej. Moduł języka angielskiego przygotowuje do rozumienia specyfiki kultury anglosaskiej, do poszerzenia kompetencji językowych i zdobycia umiejętności nauczania tego języka na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwent może podjąć pracę w przedszkolach, szkołach, organizacjach i stowarzyszeniach o charakterze opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach