Pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/ niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Na studiach podejmowane i rozwijane są procesy kształcenia, które czerpią z bogactwa doświadczeń, analiz i wniosków dwóch dziedzin: sfery kompetentnego pomagania i komunikacji społecznej. Silne i wielorakie powiązania zachodzące między tymi sferami aktywności ludzkiej są dodatkowym walorem wiedzy i umiejętności kształconych i rozwijanych w trakcie zajęć akademickich w ramach tej specjalności. Istotną rolę odgrywają praktyki realizowane w dwóch trybach:

Atuty kierunku

Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań, zagrożeń i pytań niesionych przez przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne dzisiejszej Polski, Europy i świata. Atutem są praktyki zawodowe realizowane w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą społeczną (domy pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, agendy służb socjalnych i samorządowych, instytucje profilaktyki społecznej itp.).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwent specjalności komunikacja i poradnictwa społecznego przygotowany jest do kierowania pracą zespołów nauczycieli i wychowawców w placówkach edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych. W szkołach, absolwent tej specjalności jest uprawniony do: