Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20/40

Opis studiów

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Absolwent przygotowany jest do wystawienia specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii wychowawczej. Posiada szerokie kompetencje z zakresu wspierania rozwoju jednostki, projektowania programów terapeutycznych i korekcyjnych, zwłaszcza dla grup społecznie zmarginalizowanych. Absolwent przygotowany jest do aktywnego działania w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Atuty kierunku

Szerokie możliwości zatrudnienia

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach:

Praca po studiach

Absolwent posiada kwalifikacje, które umożliwiają podjęcie pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego oraz w placówkach wielofunkcyjnych, świetlicach, bursach, internatach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach opieki całkowitej i częściowej. Może pracować jako kurator sądowy, pedagog w szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych; może koordynować pracę w organizacjach pozarządowych i samorządowych.