Pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40/20

Opis studiów

Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na specjalistów (opiekunów / wychowawców / funkcjonariuszy służb mundurowych), przygotowanych do pracy z osobami zagrożonymi wykolejeniem społecznym, z osobami, które weszły już w konflikt z prawem i zostały umieszczone w zakładach karnych, poprawczych lub są objęte systemem monitoringu elektronicznego oraz nadzorem kuratora sądowego. Kierunek obejmuje dyscypliny dydaktyczne, których nauczanie odbywa się równocześnie z odbywaniem praktyki zawodowej w jednostkach penitencjarnych regionu kaliskiego. Dyscypliny te obejmują 3 moduły kształcenia tj. kierunkowy międzyspecjalizacyjny: pedagogiczny, psychologiczny, socjologiczny; umiejętności komunikacyjnych oraz specjalizacyjny: resocjalizacyjno-penitencjarystyczny.

Atuty kierunku

Absolwent posiada twarde i miękkie umiejętności do pracy z osobami, które weszły w konflikt z prawem karnym bądź są zagrożone nieprzystosowaniem społecznym. Posiada umiejętność prowadzenia oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i wychowawczych w różnych typach środowisk; instytucjach wychowawczych i poprawczych, diagnozowania w pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej, umiejętność w zakresie metodyki postępowania w tym zakresie, a także umiejętność wymagane w pracy w służbach mundurowych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwent jest przygotowany do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i penitencjarnej w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych. Posiada umiejętności diagnozy indywidualnej i grupowej, pracy z wychowankami w instytucjach, których zadania obejmują działalność profilaktyczną, terapeutyczną lub resocjalizacyjną.