Dział Płac i Stypendiów zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  1. terminowe naliczanie wynagrodzeń osobowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych,
  2. księgowanie list płac oraz uzgadnianie kont finansowych
  3. dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,
  4. dokonywanie przelewów wynagrodzeń  i stypendiów na właściwe konta bankowe,
  5. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych rozliczeń PIT,
  6. naliczanie, sporządzanie deklaracji DRA, RMUA i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
  7. wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń Rp7 stanowiących podstawę do naliczenia wysokości emerytury lub renty oraz informowanie ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez zatrudnionych w Uniwersytecie emerytów i rencistów,
  8. prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń osobowych
  9. przechowywanie i zabezpieczanie list płac.