Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji znajdują się na stronie https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/kadry/dzial-kadr-i-organizacji/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio

Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

Podstawy prawne:

  • art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Załącznik nr 2 do Statutu UAM


Procedura:

Dział Kadr i OrganizacjiWydziałUwagi
 1. Wniosek kierowany do Prorektora ds. kadry i finansów o wyrażenie zgody na rozpisanie konkursu 
2. Decyzja Rektora  wraz z numerem referencyjnym nadawanym przez DKiO
(Jednolita numeracja wg przykładowego wzoru:
24_WFPiK_adiunkt_1_2018)
  
 3. Powołanie komisji konkursowej oraz ustalenie warunków konkursu poddawanych pod akceptację Rady Wydziału.
4. Przygotowanie ogłoszenia konkursowego (wraz z klauzulami RODO - dostępne na stronie www) w języku polskim i angielskim.
 
 5. Przekazanie ogłoszenia konkursowego do publikacji:
(Jednolita numeracja i nazywanie plików wg przykładowego wzoru: konkurs_ 24_WFPiK_adiunkt_1_2018)
30 dni przed konkursem
6. Publikacja ogłoszenia konkursowego - BIP i strona www  
 7. Przeprowadzenie procedury konkursowej 
 8. Przekazanie formularza z wynikami konkursu i uzasadnieniem
(Jednolita numeracja i nazywanie plików wg przykładowego wzoru: wyniki_24_WFPiK_adiunkt_1_2018)
wzór formularza: dostępny na stronie www - informacja o wyniku konkursu https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/kadry/dzial-kadr-i-organizacji/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio
 
9. Publikacja wyników konkursu - BIP i strona www 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu