Data publikacji w serwisie:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  pt. „Kurs na MOOC” dotyczący utworzenia i realizacji jednego z dwóch rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

  1. Kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia (minimalna liczba uczestników - 35 osób);
  2. Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych (minimalna liczba uczestników - 40 osób).

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.

Realizacja kursów w projekcie powinna zakładać uzyskanie co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym: językowe, informatyczne, analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości.

W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów  stacjonarnych oraz na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane w okresie: 30 listopada 2018 – 25 stycznia 2019  roku. Aplikacji dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA): https://sowa.efs.gov.pl/
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97%.

Okres realizacji projektu: do 24 miesięcy. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju