Data publikacji w serwisie:

Szanowni Państwo,

Z ogromnym ubolewaniem informuję, że czynności sprawdzające przeprowadzone przez audytora wewnętrznego w listopadzie 2018 roku wykazały, że aż 277 pracowników Uczelni nie posiada aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Posiadanie takiego orzeczenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika, a zaniedbania w tym względzie grożą poważnymi konsekwencjami ze strony organów kontrolnych, w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do skontrolowania w systemie AMURap daty ważności swoich okresowych badań lekarskich i niezwłocznego poddania się im, jeśli data ich ważności już upłynęła.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku będę podejmował konsekwentne decyzje o natychmiastowym odsunięciu od pracy tych pracowników, którzy nie posiadają aktualnych orzeczeń lekarskich bez względu na stanowisko jakie zajmują i funkcje, które pełnią.

Z poważaniem

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki