Odpowiadając na liczne pytania związane z możliwością wliczenia do minimum kadrowego Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, iż:

  1. Do minimum kadrowego kierunku prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia mogą zostać wliczeni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy;
  2. Do minimum kadrowego kierunku prowadzonego jako studia jednolite magisterskie albo studia drugiego stopnia mogą zostać wliczeni nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy;
  3. Nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie, z tym że tylko do jednego minimum kadrowego kierunku studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich;
  4. Jeżeli ten sam kierunek studiów jest prowadzony przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, minimum kadrowe musi zostać spełnione odrębnie przez każdą jednostkę;
  5. Nauczyciel akademicki liczony do minimum kadrowego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych równolegle przez tę samą podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, zachowuje prawo do wliczania do minimum kadrowego kierunku studiów pierwszego stopnia, prowadzonego przez inną podstawową jednostkę organizacyjną tej uczelni albo przez podstawową jednostkę organizacyjną innej uczelni.
  6. Wliczanie do minimum kadrowego dotyczącego uprawnień do nadawania stopni naukowych stanowi odrębną kwestię i jest uregulowane w art. 6 ust 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.): „Osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o której mowa w ust. 1-3, tylko w jednej jednostce organizacyjnej i o ile są zatrudnione w tej jednostce nie krócej niż rok.” Powyższe minimum jest kwestią odrębną i nie wyklucza wchodzenia w skład minimum kadrowego dla studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Minimum kadrowe - przepisy

RozporządzenieObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Rozporządzenie (57.5 KB)
Wybrane przepisy z ustawy POSWObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wybrane przepisy z ustawy POSW (28.5 KB)