Zadania:

  1. administracyjna obsługa całokształtu działalności naukowo-badawczej  (wnioski, umowy, kontrola realizacji oraz sprawozdawczość z zakresu badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej);
  2. przygotowywanie dokumentacji i projektów umów o wykonanie prac badawczych zlecanych przez podmioty krajowe i zagraniczne;
  3. obsługa administracyjna interdyscyplinarnych projektów badawczych o charakterze międzyuczelnianym;
  4. opracowywanie projektów umów krajowych o współpracy naukowo– badawczej i ich ewidencja;
  5. prowadzenie centralnego rejestru nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego;
  6. ewidencja zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych;
  7. ewidencja publikacji naukowych Uniwersytetu;
  8. sporządzanie wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendia, nagrody i inne formy wspierania działalności badawczej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz dotacje przyznawane przez inne fundacje i fundusze krajowe;
  9. współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji konferencji naukowych.