Wymagane dokumenty:
 1. Podanie zainteresowanego kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
 2. Wniosek Dziekana  lub kierownika jednostki
 3. Opinia bezpośredniego przełożonego
 4. Opinia właściwej Rady Wydziału
 5. Kwestionariusz osobowy
 6. Życiorys
 7. Kserokopie dyplomów
 8. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy
 9. Oświadczenie o podstawowym  lub dodatkowym miejscu pracy
 10. Fotografia
 11. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej  lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę poza UAM (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 75/2008/2009)
Procedura:
 1. złożenie dokumentacji w DKiO (najpóźniej 30 dni przed planowaną datą zatrudnienia)
 2. uzyskanie decyzji Prorektora
 3. wydanie przez DKiO karty obiegowej i skierowania na badania wstępne do lekarza zakładowego
 4. uzyskanie zdolności do pracy oraz wstępne szkolenie bhp jest warunkiem koniecznym dopuszczenia pracownika do pracy.
 5. przygotowanie dokumentacji przez DKiO

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie zainteresowanego kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
 2. Wniosek Dziekana
 3. Opinia właściwej Rady Wydziału
 4. Opinia bezpośredniego przełożonego
 5. Oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy

Procedura:

 1. złożenie dokumentacji w DKiO (najpóźniej na 14 dni przed datą zakończenia poprzedniej umowy)
 2. uzyskanie decyzji Rektora
 3. przygotowanie dokumentacji przez DKiO
 1. Etap 1
  1. Wniosek Dziekana o wyrażenie zgody na rozpisanie konkursu
 2. Etap 2 
  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie zainteresowanego kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
  2. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
  3. Wniosek Dziekana
  4. Opinia właściwej Rady Wydziału
  5. Opinia bezpośredniego przełożonego
  6. Kwestionariusz osobowy (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
  7. Życiorys (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
  8. Kserokopie dyplomów (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
  9. Oświadczenie pracownika  o podstawowym  miejscu pracy
  10. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
  11. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej  lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę poza UAM (zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 75/2008/2009)

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie zainteresowanego kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
 2. Wniosek Dziekana
 3. Opinia właściwej Rady Wydziału
 4. Opinia bezpośredniego przełożonego
 5. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim:

 1. porozumienie stron – umowa o pracę / mianowanie
  1. Wniosek pracownika o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron wraz z podaniem daty rozwiązania
  2. opinia bezpośredniego przełożonego
  3. opinia Dziekana
 2. wypowiedzenie pracownika – umowa o pracę / mianowanie
  1. pismo pracownika o wypowiedzeniu stosunku pracy wraz z podaniem daty rozwiązania
  2. opinia bezpośredniego przełożonego
  3. opinia Dziekana
 3. wypowiedzenie zakładu pracy
  1. mianowanie
   1. (art. 125 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym)
    1. wniosek Dziekana
    2. zgoda właściwej Rady Wydziału lub Senatu jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w innej niż wydział jednostce organizacyjnej
   2. (art. 124 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym)
    1. Rektor podejmuje decyzję bez wniosku jednostki
  2. umowa o pracę
   1. wniosek Dziekana
   2. opinia bezpośredniego przełożonego
 • Wniosek zainteresowanego
 • Opinia Rady Wydziału
Na podstawie kodeksu pracy
 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek pracownika
  • wniosek Dziekana (nauczyciele akademiccy)
  • opinia Rady Wydziału (nauczyciele akademiccy)
  • opinia bezpośredniego przełożonego
  Na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - urlop naukowy
 2. Wymagane dokumenty:
  • wniosek pracownika
  • wniosek Dziekana
  • opinia Rady Wydziału
  • opinia bezpośredniego przełożonego

Mianowany, samodzielny nauczyciel akademicki może raz na 7 lat zatrudnienia w danej uczelni otrzymać płatny urlop do celów naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek pracownika
 • wniosek Dziekana
 • opinia Rady Wydziału
 • zobowiązanie do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ani prowadzenia działalności gospodarczej

Po zakończeniu udzielonego urlopu pracownik składa dziekanowi pisemne sprawozdanie o sposobie wykorzystania urlopu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek pracownika
 • wniosek Dziekana
 • opinia Rady Wydziału
 • opinia bezpośredniego przełożonego
 • Urlop szkoleniowy do 2 miesięcy jest urlopem płatnym. Pozostała część urlopu jest urlopem bezpłatnym naukowym.
 • Urlopy szkoleniowe na wyjazdy krótsze niż 1 miesiąc są udzielane na podstawie zgłoszenia wyjazdu w Dziale Współpracy z Zagranicą.
 1. Urlop przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w uczelni.
 2. Na podstawie złożonego wniosku nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu, zaakceptowanego przez bezpośredniego przełożonego, Rektora wystawia uprawnionemu nauczycielowi skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy.
 3. Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie lekarskie na podstawie dokumentów z przebiegu dotychczasowego leczenia, które przedstawia pacjent, badania własnego oraz ewentualnych badań zleconych u specjalistów.
 4. W całym okresie zatrudnienia jako nauczyciel akademicki przysługuje roczny urlop zdrowotny.
 5. Jeżeli urlop udzielany jest w części, prawo do jego następnej części nabywa się po trzech latach od ukończenia ostatniego urlopu.
 6. W czasie korzystania z takiego urlopu nauczyciel akademicki nie może wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

Pracownicy UAM mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika DKiO w przygotowywaniu wniosku do ZUS o przyznanie emerytury lub renty. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu - pok. 205 Coll Minus tel. 829 44 23
Dokumenty potrzebne do opracowania wniosku:

 1. Dokument potwierdzający  tożsamość
 2. NIP
 3. Numer konta
 4. Decyzja o ustaleniu kapitału początkowego (dot. osób urodzonych do 31.12.1998 r.)
 5. Oryginały świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (dot. osób, które nie mają ustalonego kapitału początkowego ur. do 31.12.1948 r.)
 6. Książeczka wojskowa
 7. Akty urodzenia dzieci (dot. osób, które korzystały z urlopów wychowawczych)
 8. Zaświadczenia z Urzędu Pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych
 9. Zaświadczenie o studiach ukończonych na innej niż UAM uczelni
 10. Zaświadczenie o zarobkach z innych zakładów pracy -Rp7
W związku ze zmianą Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 118a obowiązujący
od 1 października 2011 roku zobowiązuje Uczelnię, aby zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następowało po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Informację o konkursach ogłaszają na swych stronach:
 • Uczelnia,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Komisja Europejska w europejskim portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS.

Procedura ogłaszania konkursu:

 1. Jednostka zamierzająca zatrudnić nauczyciela akademickiego występuje o zgodę na ogłoszenie konkursu do Prorektora ds. kadr i rozwoju Uczelni oraz przygotowuje formularze konkursowe (załącznik nr 1 – treść dla MNiSW i 2 – treść dla Komisji Europejskiej – do pobrania na stronach www.wmu.edu.pl - https://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam/wszystkie-kategorie/do-po/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio),
 2. Po otrzymaniu zgody na konkurs oraz zaakceptowaniu treści formularzy:
  • Właściwa Rada Wydziału przyjmuje warunki konkursu i powołuje komisję konkursową.
  • Jednostka przesyła wypełniony formularz nr 1 – treść dla MNiSW do Działu Kadr i Organizacji na adres klinke@amu.edu.pl. Dział Kadr i Organizacji zamieszcza ogłoszenie na stronach internetowych Uczelni.
  • Jednostka zamieszcza samodzielnie ogłoszenie konkursowe na stronie MNiSW http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/.
  • Jednostka zamieszcza samodzielnie formularz nr 2 na portalu EURAXESS
   (ec.europa.eu/euraxess/jobs). Aby zamieścić ofertę należy stworzyć konto instytucji w okienku „My EURAXESS), kliknąć „Add a Job vacancy” oraz wypełnić gotowe pola odpowiednimi informacjami, a następnie opublikować ofertę jednym kliknięciem.
 3. Jednostka przekazuje do Działu Kadr i Organizacji pocztą elektroniczną na adres klinke@amu.edu.pl informację o dacie zamieszczenia informacji o konkursie na stronach MNiSW oraz na stronach Euraxess.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek zainteresowanego zaopiniowany przez dziekana lub kierownika jednostki o nadanie statusu profesora seniora.
 2. Wniosek o podpisanie porozumienia o współpracy potwierdzony przez dziekana lub kierownika jednostki.

W Dziale Kadr i Organizacji należy zgłaszać następujące zmiany dotyczące danych osobowych oraz kwalifikacji zawodowych:

 1. zmiana nazwiska,
 2. zmiana adresu,
 3. zmiana dowodu osobistego,
 4. zmiana NIP,
 5. nabycie prawa do emerytury lub renty,
 6. uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 7. zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny do ubezpieczenia społecznego,
 8. uzyskanie:
  1. tytułu naukowego profesora (akt nadania tytułu przez Prezydenta RP),
  2. stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego (wyciąg z Rady Wydziału oraz dyplom),
  3. dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  4. świadectwa dojrzałości,
  5. innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.
 9. podjęcie/zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę (dot. nauczycieli akademickich)