Wymagane dokumenty:

 1. Podanie zainteresowanego kierowane do Kanclerza/ Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
 2. Wniosek kierownika jednostki (zaopiniowany przez Dziekana)
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Życiorys
 5. Kserokopie dyplomów
 6. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy
 7. Fotografia

Procedura:

 1. złożenie dokumentacji w DKiO (najpóźniej 30 dni przed planowaną datą zatrudnienia)
 2. uzyskanie decyzji Kanclerza/Prorektora
 3. wydanie przez DKiO karty obiegowej i skierowania na badania wstępne do lekarza zakładowego
 4. uzyskanie zdolności do pracy oraz wstępne szkolenie bhp jest warunkiem koniecznym dopuszczenia pracownika do pracy.
 5. przygotowanie dokumentacji przez DKiO

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie zainteresowanego kierowane do Kanclerza/Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
 2. Wniosek kierownika jednostki (zaopiniowany przez Dziekana)
Procedura:
 1. złożenie dokumentacji w DKiO (najpóźniej na 14 dni przed datą zakończenia poprzedniej umowy)
 2. uzyskanie decyzji Kanclerza/Prorektora
 3. przygotowanie dokumentacji przez DKiO

Porozumienie stron

 1. Wniosek pracownika o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron wraz z podaniem daty rozwiązania
 2. opinia bezpośredniego przełożonego

Wypowiedzenie pracownika

 1. pismo  pracownika o wypowiedzeniu stosunku pracy wraz z podaniem daty rozwiązania
 2. opinia bezpośredniego przełożonego

Wypowiedzenie zakładu pracy

 1. umowa na czas określony - wniosek bezpośredniego przełożonego wraz z podaniem daty rozwiązania
 2. umowa na czas nieokreślony - wniosek bezpośredniego przełożonego wraz z podaniem daty rozwiązania oraz uzasadnieniem
Na podstawie kodeksu pracy
 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek pracownika
  • wniosek Dziekana (nauczyciele akademiccy)
  • opinia Rady Wydziału (nauczyciele akademiccy)
  • opinia bezpośredniego przełożonego
  Na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - urlop naukowy
 2. Wymagane dokumenty:
  • wniosek pracownika
  • wniosek Dziekana
  • opinia Rady Wydziału
  • opinia bezpośredniego przełożonego

Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

DOBA – 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.

TYDZIEŃ – 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (od pierwszego dnia miesiąca).

Okresy odpoczynku i dni wolne od pracy

Ustalając harmonogram pracy należy pracownikowi zapewnić:

 • w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku;
 • w każdym tygodniu co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonej pracy w niedzielę, odpoczynek ten powinien przypadać w niedzielę.

W związku z koniecznością zapewnienia 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku nie można zatrudniać pracownika dłużej niż przez 6 dni w tygodniu.

W przypadkach niemożności zapewnienia pracownikowi 11 – godzinnego nieprzerwanego odpoczynku z powodu szczególnych, losowych zdarzeń związanych z koniecznością ochrony mienia, usuwania awarii pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku (równy co najmniej liczbie godzin przepracowanych).

W rozkładach czasu pracy przewidujących pracę w niedzielę należy zapewnić pracownikowi łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym (1- miesięcznym) okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w tym okresie (liczba dni wolnych = niedziele + soboty + święta).

Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

Harmonogramy pracy powinny zatem określać dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, określać dni wyznaczone jako wolne za pracę wyznaczoną w niedziele lub święto.

Harmonogramy pracy pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej winny przewidywać pracę poszczególnych pracowników na wszystkich zmianach.

Praca w niedziele i święta

Pracą w niedzielę i święto jest praca wykonywana między godziną 600 w tym dniu a godziną 600 w następnym dniu (nie dotyczy pracowników pracujących w systemie ciągłym, czyli pracowników portierni, recepcji, ratowników).

Pracownikowi wykonującemu prace w niedzielę i święta należy zapewnić inny dzień wolny od pracy w terminach:

1) Dzień wolny w zamian za pracę w niedziele zapewnia się

 • w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po niedzieli
 • do końca okresu rozliczeniowego
 • w przypadku braku możliwości udzielenia dnia wolnego w powyższych terminach pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia.

2) Dzień wolny w zamian za pracę w święto zapewnia się

 • w ciągu okresu rozliczeniowego
 • jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia.

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracą w godzinach nadliczbowych jest:

 • praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień),
 • praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (pracownicy portierni zatrudniani w systemie zmian 12 godzinnych – pracą w godzinach nadliczbowych jest praca powyżej 12 godzin i powyżej przeciętnie 40 godzin na tydzień).

Liczba godzin nadliczbowych na dobę dla poszczególnego pracownika nie może przekroczyć 5 godzin, wynika to z konieczności zapewnienia pracownikowi w każdej dobie 11- godzinnego nieprzerwanego odpoczynku.

Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym

Za pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy przysługuje dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każda godzinę nadliczbową.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100 % wynagrodzenia – za prace w godzinach nadliczbowych przypadających:

 • w nocy
 • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
 • w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z rozkładem czasu pracy.

Dodatek 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatków wymienionych powyżej.

2) 50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych w każdym innym dniu, za który nie przysługuje dodatek 100%.

Harmonogram pracy nie może obejmować pracy w godzinach nadliczbowych (chyba,
że wynika to z 12 godzinnego systemu czasu pracy).

Praca w porze nocnej

Pracownik pracujący w nocy – pracownik, którego rozkład pracy obejmuje:

 • w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej

lub

 • którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej. Pora nocna obejmuje godziny od 2100 jednego dnia do 700 następnego dnia.

 1. Karty pracy tworzone są dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w systemie Uniwersyteckiego Systemu Kart Pracy (https://uskp.amu.edu.pl/).
 2. Należy ściśle przestrzegać terminów zamykania kart pracy
  do 22 - go każdego miesiąca dla pracowników administracji i technicznych,
  do 1 - go  każdego miesiąca (o ile nie ma innych informacji przesłanych e-mailem z Działu Kadr i Organizacji o wcześniejszym dostarczeniu) dla pracowników bibliotecznych i obsługi.
 3. Karty pracy dla pracowników obsługi należy również do 1 - go każdego miesiąca dostarczyć do Działu Kadr i Organizacji w wersji papierowej wydrukowane z systemu USKP po zamknięciu kart pracy.
 4. Karty pracy należy wypełniać na podstawie list obecności, które powinny być zgodne z harmonogramem.
 5. Wypełnianie kart pracy szczegółowo omówione jest w instrukcji wypełniania zamieszczonej na pierwszej stronie po zalogowaniu się do systemu USKP.
 6. Harmonogram czasu pracy należy zaplanować poszczególnym pracownikom zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Szczegółowa informacja dotycząca norm czasu pracy zawarta jest w Informacji o czasie pracy umieszczonej w dokumentach Działu Kadr i Organizacji. Każda poprawka wprowadzona na karcie pracy powinna być zaparafowana przez kierownika.
 7. Wszystkie karty pracy powinny być podpisane, a także powinny być wyjaśnione nadgodziny dla pracowników obsługi (poza pracownikami portierni, recepcji i szatni) w komentarzu w systemie USKP.
 1. Premia naliczana jest dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i jest premią uznaniową zgodnie z Regulaminem Premiowania.
 2. Terminy składania wniosków:
  1. do 10 - tego każdego miesiąca dla pracowników administracyjnych i technicznych,
  2. do 1 - go każdego miesiąca (o konieczności  wcześniejszego dostarczenia wniosków zawiadamia DKiO drogą mailową) dla pracowników bibliotecznych i obsługi (dla pracowników obsługi wnioski premiowe składane są razem z kartami pracy).
 3. We wnioskach premiowych należy uwzględniać nieobecności związane z okresami nieobecności spowodowanej chorobą oraz urlopami bezpłatnymi, macierzyńskimi i wychowawczymi. We wnioskach premiowych obsługi należy również uwzględniać godziny przepracowane ponad normę pracownika.
 4. W przypadku nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby premię pozostałą z funduszu można przydzielić innemu pracownikowi, w danej grupie pracowniczej, jak również pracownikowi z innej grupy.
 5. Wniosek premiowy musi być podpisany przez kierownika, a w razie jego dłuższej nieobecności przez osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.
 6. W przypadku wnioskowania o dodatkową premię należy skierować pismo z uzasadnieniem do:
  1. Kanclerza - dla pracowników administracyjnych i technicznych,
  2. Zastępcy Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych  - dla pracowników bibliotecznych i obsługi.
 7. W przypadku nieprzyznania premii należy skierować pismo z wyjaśnieniem do:
  1. Kanclerza - dla pracowników administracyjnych i technicznych,
  2. Zastępcy Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych - dla pracowników bibliotecznych i obsługi.
 8. Wszelkie poprawki dokonywane na wnioskach premiowych należy poprawić poprzez skreślenie i zaparafowanie.

Pracownicy UAM mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika DKiO w przygotowywaniu wniosku do ZUS o przyznanie emerytury lub renty. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu - pok. 205 Coll Minus tel. 829 44 23
Dokumenty potrzebne do opracowania wniosku:

 1. Dokument potwierdzający  tożsamość
 2. NIP
 3. Numer konta
 4. Decyzja o ustaleniu kapitału początkowego (dot. osób urodzonych do 31.12.1998 r.)
 5. Oryginały świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (dot. osób, które nie mają ustalonego kapitału początkowego ur. do 31.12.1948 r.)
 6. Książeczka wojskowa
 7. Akty urodzenia dzieci (dot. osób, które korzystały z urlopów wychowawczych)
 8. Zaświadczenia z Urzędu Pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych
 9. Zaświadczenie o studiach ukończonych na innej niż UAM uczelni
 10. Zaświadczenie o zarobkach z innych zakładów pracy -Rp7

W Dziale Kadr i Organizacji należy zgłaszać następujące zmiany dotyczące danych osobowych oraz kwalifikacji zawodowych:

 1. zmiana nazwiska,
 2. zmiana adresu,
 3. zmiana dowodu osobistego,
 4. zmiana NIP,
 5. nabycie prawa do emerytury lub renty,
 6. uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 7. zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny do ubezpieczenia społecznego,
 8. uzyskanie:
  1. tytułu naukowego profesora (akt nadania tytułu przez Prezydenta RP),
  2. stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego (wyciąg z Rady Wydziału oraz dyplom),
  3. dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  4. świadectwa dojrzałości,
  5. innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.
 9. podjęcie/zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę (dot. nauczycieli akademickich)