Zadania

  1. reprezentowanie i obrona szeroko pojętych interesów zawodowych swoich członków – pracowników i emerytów UAM na forum Senatu UAM, Rad Wydziałów oraz innych ciał kolegialnych, a także wobec Rektora, Kanclerza i innych kierowników jednostek organizacyjnych UAM;
  2. sprawowanie nadzoru przestrzegania przez Władze Uniwersytetu oraz innych jednostek organizacyjnych obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Współpraca z Inspektoratem BHP,
  3. współpraca ze społeczną inspekcją pracy na Uniwersytecie oraz Państwową Inspekcją Pracy w Poznaniu;
  4. udzielanie członkom szeroko rozumianej pomocy poprzez udzielanie porad prawnych, pożyczek z funduszy związkowych, udzielanie zasiłków z tytułu urodzenia dziecka lub śmierci członka Związku lub członka jego rodziny i innych świadczeń okolicznościowych;
  5. opiniowanie wobec Władz Uniwersytetu projektów niektórych uchwał Senatu UAM, w szczególności dotyczących Statutu UAM (i jego zmian), regulaminu pracy, systemu wynagradzania, zasad tworzenia i wykorzystania (podziału) funduszu socjalnego oraz zajmowanie stanowiska w zbiorowych i indywidualnych sprawach dotyczących pracowników oraz emerytów UAM.