Lektorat dla studentów o dodatkowych potrzebach edukacyjnych   

Studenci I roku o dodatkowych potrzebach edukacyjnych szukający wsparcia, np. z dysleksją, z trudnościami w koncentracji czy w zapamiętywaniu, rozpoczynają zajęcia z nauki języka obcego od semestru letniego (po wykonaniu testu diagnozującego), chyba, że Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania zdecyduje inaczej.

O wsparcie edukacyjne mogą ubiegać się studenci:

  1. z trudnościami poznawczymi (dysleksja zdiagnozowana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)
  2. z trudnościami w sferze budowania relacji społecznych (np. spektrum autyzmu)
  3. z trudnościami emocjonalno-motywacyjnymi i psychicznymi
  4. z problemami medycznymi, wymagający indywidualnego podejścia ze względu na swoje uwarunkowania zdrowotne i podejmowane leczenie

Aby uzyskać pomoc, studenci powinni w pierwszej kolejności zgłosić się po dokument rekomendujący lektorat dostosowany do Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania, Pana Szymona Hejmanowskiego. Dokument ten wydawany jest w trakcie konsultacji indywidualnej, na podstawie wywiadu na temat sytuacji studenta oraz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną/psychologiczną dostarczoną przez studenta.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje, wysyłając wiadomość na adres: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

Na wniosek Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania studenci mogą uzyskać zgodę na zwiększenie liczby godzin lektoratu oraz odbywania zajęć w małych grupach lub w trybie indywidualnym.

Lektorat prowadzi pani mgr Agnieszka Kuc w sali 318 w Collegium H. Święcicki, ul. Grunwaldzka 6.

Plan i tryb odbywania zajęć są ustalane indywidualnie ze studentami po uzyskaniu opinii Psychologicznego Konsultanta. Lektorat kończy się egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2, z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studentów.

mgr Szymon Hejmanowski
Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania dla studentów UAM
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. +48 532 563 651

mgr Agnieszka Kuc
St. wykładowca  - Zespół języka angielskiego
Kontakt: e-mail: akuc@amu.edu.pl