Aktywny samorząd moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Studenci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów w ramach programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd Moduł II”.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia można uzyskać w ramach:

  • dofinansowania kosztów czesnego
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. czynszu w akademiku, zakupu pomocy dydaktycznych, pokrycia kosztów dojazdu na zajęcia)

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania studenta/-tki.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html