Racjonalne dostosowania procesu kształcenia

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi i doktorantowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich lub kierownika szkoły doktorskiej swojej jednostki. Osoby te w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach, w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń, czy w zakresie prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

W zakresie adaptacji zajęć:

 • zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie nadliczbowych godzin absencji w wyniku spraw związanych z niepełnosprawnością);
 • możliwość korzystania w trakcie zajęć i/lub egzaminu z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego, asystenta dydaktycznego czy asystenta laboratoryjnego;
 • możliwość stosowania alternatywnej formy zapisu na użytek własny i/lub korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: dyktafonów, komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych oraz urządzeń tłumaczących w czasie rzeczywistym (konieczne jest poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć);
 • możliwość udziału w lektoratach języka angielskiego w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
 • możliwość udziału w lektoratach dla studentów z trudnościami poznawczymi.

W zakresie egzaminów i zaliczeń:

 • zmiany terminu zaliczenia/egzaminu;
 • zmiany formy egzaminu/zaliczenia (np. z pisemnej na ustną lub odwrotnie);
 • wydłużenia czasu trwania egzaminu/zaliczenia (o 50% czasu podstawowego);
 • zmiany organizacji sesji egzaminacyjnej;
 • możliwość przygotowania pisemnego konspektu odpowiedzi w czasie egzaminu ustnego;
 • możliwość korzystania z krótkich przerw podczas egzaminu;
 • w przypadku egzaminów o obszernej treści możliwość rozłożenia go na części;
 • możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych;
 • możliwość korzystania z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego, asystenta dydaktycznego;
 • inne (po uzgodnieniu z Psychologicznym Konsultantem ds. trudności w procesie studiowania)

Jak uzyskać zgodę na racjonalne dostosowania procesu kształcenia?

 1. Przyjdź do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na ul. Grunwaldzką 6, p. 114.
 2. Weź ze sobą orzeczenie i/lub dokumenty potwierdzające stan zdrowia.
 3. Na spotkaniu z pracownikiem Biura przygotujesz wniosek o racjonalne dostosowania (.doc).
 4. W niektórych przypadkach może być potrzebna konsultacja z Psychologicznym Konsultantem ds. trudności w procesie studiowania.
 5. Zaopiniowany przez Biuro wniosek złóż u dziekana swojego wydziału.
 6. Po otrzymaniu decyzji od dziekana powiadom swoich wykładowców o przyznanych adaptacjach.

Konsultacje z Psychologicznym Konsultantem ds. trudności w procesie studiowania

Osobą wydającą zgodę na Racjonalne dostosowania jest prodziekan ds. studenckich danego wydziału lub kierujący szkołą doktorską. Decyzja wymaga opinii Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli dana osoba wnioskuje o Racjonalne dostosowania po raz pierwszy, aby wybrać odpowiednie formy adaptacji dla danego studenta/ doktoranta, Biuro może skierować studenta/ doktoranta na spotkanie z Psychologicznym Konsultantem ds. trudności procesie studiowania.

Na spotkanie należy umówić się indywidulanie bezpośrednio z konsultantem (telefonicznie lub mailowo):

Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania

mgr Szymon Hejmanowski

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791

ul. Grunwaldzka 6 pok. 113

60-780 Poznań

Zobacz więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie

Powiadamianie wykładowców o przyznanych adaptacjach

Pu uzyskaniu opinii Biura i otrzymaniu zgody student/ doktorant powinien w ciągu 14 dni osobiście powiadomić swoich wykładowców o przyznanych mu adaptacjach. Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami może powiadomić prowadzących zajęcia wyłącznie na podstawie pisemnej prośby studenta/ doktoranta – w takim wypadku należy dostarczyć do Biura listę prowadzących zajęcia w danym semestrze oraz aktualizować ją na bieżąco.

Wskazane jest także, aby wniosek o Racjonalne Dostosowania składać na początku semestru. Jednak, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach pojawi się konieczność adaptacji procesu studiowania trakcie semestru, przyznanie RD jest również możliwe a zasadach opisanych powyżej.

Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

Procedura ubiegania się o Racjonalne dostosowania oraz wzór wniosku są takie same na wszystkich wydziałach UAM. Wynika to z Zarządzenia Rektora Nr 53/2012/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Pytania dotyczące Racjonalnych dostosowań procesu kształcenia:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

ul. Grunwaldzka 6 pok. 114

60-780 Poznań

tel. 61 829 20 55

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz

e-mail: arutz@amu.edu.pl

tel.: 61 829 20 55

Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami 

Dominika Hoft

e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl

tel. 61 829 12 10

Wniosek o przyznanie Racjonalnych Dostosowań w procesie kształceniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o przyznanie Racjonalnych Dostosowań w procesie kształcenia (165.0 KB)
Zarządzenie Rektora Nr 53/2012/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształceniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie Rektora Nr 53/2012/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (59.5 KB)