Racjonalne dostosowania procesu kształcenia

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi i doktorantowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich lub kierownika szkoły doktorskiej swojej jednostki. Osoby te w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach, w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń, czy w zakresie prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Wsparcie, jakie można otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

RD w zakresie adaptacji zajęć:

 • zmiana sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie nadliczbowych godzin absencji w wyniku spraw związanych z niepełnosprawnością);
 • możliwość korzystania w trakcie zajęć i/lub egzaminu z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego, stenotypisty, lektora lub asystenta dydaktycznego;
 • możliwość stosowania alternatywnej formy zapisu na użytek własny i/lub korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: dyktafonów, komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych oraz urządzeń tłumaczących w czasie rzeczywistym (konieczne jest poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć), w trakcie nauczania zdalnego możliwość nagrania zajęć z użyciem systemu Microsoft Teams;
 • możliwość udziału w lektoratach języka angielskiego w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
 • możliwość udziału w lektoratach dla studentów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi;
 • możliwość korzystania z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej;
 • inne (po uzgodnieniu z Psychologicznym konsultantem ds. trudności w procesie studiowania).

RD w zakresie egzaminów i zaliczeń:

 • zmiany terminu zaliczenia/egzaminu;
 • zmiany formy egzaminu/zaliczenia (z ustnej na pisemną lub odwrotnie);
 • wydłużenia czasu trwania egzaminu/zaliczenia (o 50% czasu podstawowego);
 • zmiany organizacji sesji egzaminacyjnej;
 • możliwość przygotowania pisemnego konspektu odpowiedzi w czasie egzaminu ustnego;
 • możliwość korzystania z krótkich przerw podczas egzaminu;
 • w przypadku egzaminów o obszernej treści możliwość rozłożenia ich na części;
 • możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych;
 • możliwość wypełniania arkusza odpowiedzi sporządzonego w alfabecie Braille’a;
 • możliwość wypełniania arkusza odpowiedzi w powiększonym druku;
 • możliwość korzystania z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego, asystenta dydaktycznego;
 • inne (po uzgodnieniu z Psychologicznym konsultantem ds. trudności w procesie studiowania).

Jak uzyskać zgodę na racjonalne dostosowania procesu kształcenia?

 1. Umów się telefonicznie lub mailowo na spotkanie z Psychologicznym Konsultantem.
 2. Przed spotkaniem przygotuj orzeczenie i/lub dokumenty potwierdzające stan zdrowia.
 3. Na spotkaniu z psychologicznym konsultantem przygotujesz wniosek o racjonalne dostosowania.
 4. Wniosek złóż u dziekana swojego wydziału.
 5. Po otrzymaniu decyzji od dziekana powiadom swoich wykładowców o przyznanych adaptacjach – masz na to 14 dni.

Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Osobą wydającą zgodę na Racjonalne dostosowania jest prodziekan ds. studenckich danego wydziału lub kierujący szkołą doktorską. Decyzja wymaga opinii Psychologicznego Konsultanta ds. trudności procesie studiowania.

Na spotkanie z konsultantem należy umówić się telefonicznie lub mailowo:

Zobacz więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie

Powiadamianie wykładowców o przyznanych adaptacjach

Pu otrzymaniu zgody na RD należy osobiście powiadomić swoich wykładowców o przyznanych adaptacjach w ciągu 14 dni. Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami może powiadomić prowadzących zajęcia wyłącznie na podstawie pisemnej prośby studenta/ doktoranta – w takim wypadku należy dostarczyć do Biura listę prowadzących zajęcia w danym semestrze oraz aktualizować ją na bieżąco.

Wskazane jest także, aby wniosek o Racjonalne Dostosowania składać na początku semestru. Jednak, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach pojawi się konieczność adaptacji procesu studiowania trakcie semestru, przyznanie RD jest również możliwe a zasadach opisanych powyżej.

Procedura ubiegania się o Racjonalne dostosowania oraz wzór wniosku są takie same na wszystkich wydziałach UAM. Wynika to z Zarządzenia Rektora Nr 53/2012/2013 z dnia 14 stycznia 2013 rokuw sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (.doc)

Pytania dotyczące Racjonalnych dostosowań procesu kształcenia:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.pl
tel.: 61 829 2055
ul. Grunwaldzka 6, pok. 100B

Informacja w języku migowym

Dokumenty

Wniosek o przyznanie Racjonalnych Dostosowań w procesie kształceniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o przyznanie Racjonalnych Dostosowań w procesie kształcenia (165.0 KB)
Zarządzenie Rektora Nr 53/2012/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształceniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie Rektora Nr 53/2012/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (59.5 KB)

.