Indywidualna organizacja studiów

Indywidualna Organizacja Studiów (w skrócie IOS) przysługuje każdemu studentowi UAM, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci z niepełnosprawnością w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów mogą wnioskować m.in. o:
  • zmianę terminu zaliczenia/ egzaminu,
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia (o 50% czasu podstawowego),
  • zmianę formy zaliczenia (np. z pisemnej na ustną lub odwrotnie),
  • zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie nadliczbowych godzin absencji w wyniku spraw związanych z niepełnosprawnością) lub też prawo do obecności podczas zajęć osoby wspomagającej (asystenta, tłumacza jęz. migowego etc.).
  • zmianę organizacji sesji egzaminacyjnej
Jak uzyskać taką pomoc?
  1. Zgłoś się do Biura UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami.
  2. Przynieś na spotkanie w Biurze dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).
  3. Po uzyskaniu akceptacji Biura napisz wniosek do Dziekana Twojego wydziału o wyrażenie zgody na przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów.
  4. Po otrzymaniu zgody dziekana poinformuj o fakcie posiadanie IOS wszystkich prowadzących Twoje zajęcia w danym semestrze.

Szczegółowy tryb przyznawania IOS oraz praw z nim związanych określa Zarządzenie Rektora Nr 53/2012/2013