Rekrutacja na studia wyższe

Dlaczego warto przeczytać ten informator?

Informator ma na celu zapoznać Cię z funkcjonowaniem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako Uczelni przyjaznej studentom i osobom niepełnosprawnym.

Każdy maturzysta, zadaje sobie pytania: Co to są studia? Czy wybrany kierunek studiów jest odpowiedni dla mnie? Jakim chciałbym być studentem? Czego oczekuję od uczelni? Co mogę jej zaoferować? itd.

Gdzie powinienem studiować? Na jakim kierunku?

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów dla określonych trybów rekrutacji w Portalu Kandydata.

Czym różni się egzamin wstępny dla osób studentów niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne - jak wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednio do wybranego przez siebie kierunku studiów. Uniwersytet zapewnia osobom niepełnosprawnym odpowiednio dostosowane formy egzaminu wstępnego zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niepełnosprawności nie wprowadzając jednocześnie żadnych ulg i zwolnień z egzaminów (dotyczy to w szczególności kandydatów ze „starą maturą”).

W czasie egzaminów wstępnych kandydatom niepełnosprawnym proponujemy pomoc:

 • Kandydatom poruszającym się na wózkach lub słabo chodzącym - Egzaminy odbywać się będą w pomieszczeniach bez barier architektonicznych, natomiast w dotarciu do pomieszczeń trudno dostępnych kandydaci otrzymają stosowną pomoc.
 • Kandydaci z niesprawnością rąk - Egzamin pisemny może ulec przedłużeniu o 50%.
  - Egzaminy ustne pozostają bez zmian
 • Kandydaci słabo widzący i niewidomi - Zadania egzaminacyjne mogą być napisane w druku powiększonym do wielkości optymalnej dla danej osoby. Istnieje możliwość przedłużenia czasu egzaminu o 50% oraz pomoc pracownika komisji egzaminacyjnej, który przeczyta pytania egzaminacyjne.
 • Kandydaci niedosłyszący lub niesłyszący - Dla osób nie mogących zdawać egzaminów ustnych istnieje możliwość zamiany egzaminu na formę pisemną lub pomoc tłumacza języka migowego.

Do postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach/specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się w systemie Internetowej Rekrutacji;
 2. dokonała wpłaty, opłaty rekrutacyjnej;
 3. posiada świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 4. posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Aby kandydat mógł skorzystać z w/w proponowanej pomocy w czasie egzaminów wstępnych, musi niezwłocznie poinformować o swoich potrzebach pisemnie:

 • Komisje Rekrutacyjną
 • Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:
  • poinformować o terminie przystąpienia do egzaminu wstępnego - 3 tygodnie wcześniej,
  • przedstawić dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności - grupie inwalidzkiej, a w przypadku ich braku dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia, (lub dodatkowe dokumenty).
Co uczelnia może zaoferować studentom?
 • Doradztwo w sprawach uprawnień osób niepełnosprawnych.
 • Indywidualne podejście do każdego problemu i pomoc w ich rozwiązaniu.
 • Udział w Obozie Adaptacyjnym dla Studentów z Niepełnosprawnościami, którzy rozpoczynają studia.
 • Uczestnictwo w alternatywnych zajęciach w-f, które są obowiązkowe dla studentów I roku oraz w dodatkowych zajęciach usprawniających na Pływalni UAM, w salce rehabilitacyjnej w bud. D na Kampusie Ogrody.
 • Udział w obozach sportowo-rekreacyjnych, a także w Integracyjnych Spływach Kajakowych organizowanych przez Szkołę Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
 • Udział w Letniej Szkole Języka Angielskiego z elementami żeglarstwa w Gdańsku-Górki Zachodnie i w innych wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez Biuro Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra"
 • Udział we wszelkich inicjatywach realizowanych przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra"
 • Wsparcie asystenta dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością"    Wsparcie konsultanta ds. procesu studiowania
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
 • Stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych

Ponadto studenci mogą skorzystać z programu PFRON "Aktywny samorząd Moduł II':
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html


Dla studentów z niepełnosprawnością narządu ruchu oferujemy:

 • W pełni dostępne budynki Wydziałów: Matematyki i Informatyki, Fizyki, Biologii, Chemii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Historycznego, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • przystosowane budynki Wydziałów: Neofilologii, Anglistyki, Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Nauk Społecznych,
 • miejsca w dostosowanych pokojach 1-osobowych w DS. "Zbyszko", "Jagienka" oraz w 2-osobowych pokojach w DS. "Jowita" i w Domu Akademickim przy ul. Nieszawskiej 3
 • transport na zajęcia dydaktyczne objęte planem studiów (tylko dla osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą korzystać z transportu publicznego)

Dla studentów z niepełnosprawnością narządu wzroku oferujemy:

 • stanowiska komputerowe wyposażone w odpowiednie urządzenia i oprogramowanie wspomagające w bud. Collegium Novum, w Dwuwydziałowej Bibliotece Nauk Społecznych i Studiów Edukacyjnych, na Wydziale Historycznym, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Fizyki, Filologii Polskiej i Klasycznej
 • dostęp do zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej
 • adaptację materiałów dydaktycznych przez specjalistę Pracowni Biblioteki Książki Mówionej w Bibliotece Filologicznej Novum przy al. Niepodległości 4

Dla studentów z niepełnosprawnością narządu słuchu oferujemy:

 • udział w lektoratach j. angielskiego dla osób niesłyszących i niedosłyszących w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych,
 • udział w fakultatywnych zajęciach praktycznej nauki języka polskiego
 • konsultacje logopedyczne
 • wsparcie tłumacza języka migowego/ asystenta dydaktycznego wspierającego w komunikacji i tworzeniu notatek
 • wypożyczanie systemów FM
 • zajęcia w pomieszczeniach wyposażonych w pętle induktofoniczne

Dla studentów z innymi rodzajami niepełnosprawności:

 • wsparcie psychologicznego konsultanta ds. procesu studiowania,
 • udział w lektoratach dla studentów z dysleksją.

Więcej na: http://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni

Pełnomocnik Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych
Mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Samodzielny referent ds. studentów niepełnosprawnych
Mgr Krzysztof Osóbka
e-mail: Krzysztof.osobka@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43