ID-UB UAM

30 października 2019 UAM został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza”

Najważniejsze informacje dotyczące PROJEKTU „INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI– UCZELNIA BADAWCZA” UAM

 • Ściśle określone kryteria udziału - preselekcja 20 uczelni
 • UAM wśród 10 laureatów projektu ID-UB
 • Bardzo wysoka ocena wniosku UAM przez zespół międzynarodowych ekspertów (zobacz ocenę)
 • Cztery kryteria oceny wniosku:
  1. poziom merytoryczny wniosku,
  2. istotność założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni,
  3. adekwatność opisywanych działań do założonych celów,
  4. potencjał uczelni.
 • Wysokie 3. miejsce wśród laureatów, ex equo z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą
 • Okres realizacji projektu - lata 2020-2025 + rok 2026
 • Roczna kwota zwiększenia subwencji - 10% środków przyznanych na rok 2019; dla UAM 49,9 mln zł rocznie
 • Dodatkową subwencję można przeznaczyć na:
  • Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki,
  • Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
  • Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, szczególnie w POB,
  • Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców,
  • Podniesienie jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowe zmiany organizacyjne
 • Program rozwoju oparty na rzetelnie przeprowadzonej analizie SWOT wraz ze wskazaniem Priorytetowych Obszarów Badawczych
 • Program rozwoju opisany poprzez 10 celów strategicznych, 57 celów szczegółowych oraz 45 działań
 • Finansowanie działań zgodne z programem rozwoju oraz przyjętym harmonogramem działań,
 • Realizacja programu w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz w ramach działań ogólnouniwersyteckich (np. działania dotyczące kształcenia studentów i doktorantów)
 • Priorytetowe Obszary Badawcze, zgodnie z klasyfikacją dyscyplin ASJC
 • POB 1 AgriEarth: Agricultural and Biological Sciences, Earth and Planetary Sciences
 • POB 2 BioGenMol: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
 • POB 3 ChemMat: Chemistry, Materials Science
 • POB 4 MathPhysComp: Mathematics, Physics and Astronomy, Computer Sciences
 • POB 5 HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences
 • Harmonogram realizacji projektu obejmuje cztery okresy:
  • Okres preimplementacyjny, październik 2019 – luty 2020
  • Pierwszy okres implementacji, luty 2020 – grudzień 2020
  • Drugi okres implementacji, styczeń 2021 – grudzień 2025
  • Trzeci okres implementacji, styczeń 2026 – grudzień 2026
 • Monitorowanie postępów w realizacji projektu mierzone wskaźnikami obowiązkowymi i wskaźnikami fakultatywnymi

30 October 2019 - AMU one of the winners of the "Initiative of Excellence - Research University" competition organized by the Minister of Science and Higher Education

KEY INFORMATION ON THE "INITIATIVE OF EXCELLENCE – AMU RESEARCH UNIVERSITY" PROJECT

 • Strictly defined participation criteria – short list of 20 universities
 • AMU among 10 winners of the ID-UB project
 • Very high assessment of AMU application by a team of international experts (read more)
 • The application was assessed on four criteria:
 1. substantive quality of the application,
 2. relevance of assumed objectives to enhancing the international significance of the university’s activity,
 3. adequacy of described actions to the assumed objectives,
 4. potential of the university
 • High 3rd place among the winners, ex equo with Jagiellonian University, Warsaw University of Technology and AGH University of Science and Technology.
 • Project implementation period - years 2020-2025 + year 2026
 • Amount of annual grant increase - 10% of the funds allocated for 2019; for AMU this means PLN 49.9 million per year
 • The additional grant can be used for:
 • Increasing the impact of research at the university on the development of world science,
 • Strengthening research cooperation with internationally renowned scientific institutions,
 • Improvement of the quality of education of students and doctoral students, especially in the Priority Research Areas (PRAs),
 • Preparation and implementation of comprehensive solutions for the professional development of university staff, in particular young scientists,
 • Improvement of the quality of university management, including pro-quality organisational changes
 • Programme of development based on a reliable SWOT analysis with indication of Priority Research Areas
 • Programme of development described in terms of 10 strategic objectives, 57 specific objectives and 45 actions
 • Actions funded in accordance with the programme of development and the agreed schedule of actions,
 • Programme implementation within the framework of 5 Priority Research Areas and through university-wide actions (e.g. actions related to education of students and doctoral students)
 • Priority Research Areas, according to the ASJC classification of disciplines
 • PRA 1 AgriEarth: Agricultural and Biological Sciences, Earth and Planetary Sciences
 • PRA 2 BioGenMol: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
 • PRA 3 ChemMat: Chemistry, Materials Science
 • PRA 4 MathPhysComp: Mathematics, Physics and Astronomy, Computer Sciences
 • PRA 5 HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences
 • Project implementation in four periods:
 • Pre-implementation period, October 2019 - February 2020
 • First implementation period, February 2020 - December 2020
 • Second implementation period, January 2021 - December 2025
 • Third implementation period, January 2026 - December 2026
 • Monitoring of project progress as measured by mandatory and optional indicators

Kontakt

Anna Bernaczyk ID_UB@amu.edu.pl