Ludzie ID-UB

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM ID-UB UAM | ID-UB AMU PROJECT MANAGEMENT TEAM

Skład Zespołu od 1 września 2020 r.

prof. Bogumiła Kaniewska

Kierownik projektu | Project Supervisor - Przewodnicząca | Chair

prof. Marek Kwiek 

Wiceprzewodniczący | Deputy Chair

prof. Marek Nawrocki 

Wiceprzewodniczący | Deputy Chair

prof. Przemysław Wojtaszek

prof. Joanna Wójcik

mgr Agnieszka Palacz 

Finansowane projektu | Project financing

Skład Zespołu do 31 sierpnia 2020 r.

Kadra zarządzająca ID-UB na UAM, zdjęcie wspólne

JMR prof. Andrzej Lesicki

Przewodniczący | Chair

prof. Ryszard Naskręcki

Wiceprzewodniczący (działania dotyczące umiędzynarodowienia UAM) | Deputy Chair (actions related to the internationalisation of Adam Mickiewicz University)

prof. Marek Kwiek

Wiceprzewodniczący (działania dotyczące podniesienia jakości badań naukowych) | Deputy Chair (actions related to improving the quality of scientific research)

prof. Beata Mikołajczyk

Działania w obszarze kształcenia studentów i doktorantów | Actions in the field of education of students and doctoral students

prof. Marek Nawrocki

Działania w zakresie informatyzacji oraz procesów zarządczych | Actions in the field of computerisation and management processes

mgr Agnieszka Palacz

Finasowane projektu | Project financing

KIEROWNICY PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAWCZYCH | HEADS OF PRIORITY RESEARCH AREAS

POB 1 | PRA 1 -  prof. Beata Messyasz

POB 2 | PRA 2 - prof. Zofia Szweykowska-Kulińska

POB 3 | PRA 3 -  prof. Maciej Kubicki

POB 4 | PRA 4 -  prof. Leszek Skrzypczak

POB 5 | PRA 5 - prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk


Informacje dot. aktualnych konkursów i działań ID-UB    |    Information about ID-UB open calls and actions

Pytania dot. konkursów ID-UB prosimy wysyłać na adres: |  Please, send your questions regarding ID-UB calls to:

id_ub@amu.edu.pl

Kontakt | Contact

dr Joanna Farysej

61 829 40 19

joanna.farysej@amu.edu.pl

mgr Anna Sieradzka-Urbańska

61 829 40 18

anna25@amu.edu.pl

Anna Bernaczyk (1/3 etatu | part-time)

61 829 40 56

anna.bernaczyk@amu.edu.pl

Monika Jakielaszek