Ludzie ID-UB

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM ID-UB UAM | ID-UB AMU PROJECT MANAGEMENT TEAM

Skład Zespołu od 1 września 2020 r.

prof. Bogumiła Kaniewska

Kierownik projektu | Project Supervisor - Przewodnicząca | Chair

prof. Marek Kwiek 

Wiceprzewodniczący | Deputy Chair

Działania dotyczące podniesienia jakości badań naukowych (actions related to improving the quality of scientific research).

prof. Marek Nawrocki 

Wiceprzewodniczący | Deputy Chair

Działania w zakresie informatyzacji oraz procesów zarządczych | Actions in the field of computerisation and management processes.

prof. Przemysław Wojtaszek

Działania związane ze wsparciem współpracy międzynarodowej oraz badań pracowników i doktorantów | Actions related to the internationalisation and to the support of research of employees and doctoral students.

prof. Joanna Wójcik

Działania w obszarze kształcenia studentów oraz wsparcia rozwoju zawodowego pracowników| Actions in the field of education of students and for the professional development of the university’s staff.

mgr Agnieszka Palacz

Finansowane projektu | Project financing


KIEROWNICY PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAWCZYCH | HEADS OF PRIORITY RESEARCH AREAS

od 1 października 2020 r. | since October 1, 2020

prof. Witold Szczuciński - POB 1|PRA 1 - AgriEarth: Agricultural and Biological Sciences, Earth and Planetary Sciences

prof. Zofia Szweykowska-Kulińska - POB 2|PRA 2 - BioGenMol: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

prof. Artur Stefankiewicz - POB3|PRA 3 - ChemMat: Chemistry, Materials Science

prof. Leszek Skrzypczak - POB 4|PRA 4 - MathPhysComp: Mathematics, Physics and Astronomy, Computer Sciences

prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk - POB 5|PRA 5 - HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences


ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM ID-UB UAM | AMU ID-UB PROJECT MANAGEMENT TEAM

Skład Zespołu do 31 sierpnia 2020 r.

Kadra zarządzająca ID-UB na UAM, zdjęcie wspólne

JMR prof. Andrzej Lesicki

Przewodniczący | Chair

prof. Ryszard Naskręcki

Wiceprzewodniczący (działania dotyczące umiędzynarodowienia UAM) | Deputy Chair (actions related to the internationalisation of Adam Mickiewicz University)

prof. Marek Kwiek

Wiceprzewodniczący (działania dotyczące podniesienia jakości badań naukowych) | Deputy Chair (actions related to improving the quality of scientific research)

prof. Beata Mikołajczyk

Działania w obszarze kształcenia studentów i doktorantów | Actions in the field of education of students and doctoral students

prof. Marek Nawrocki

Działania w zakresie informatyzacji oraz procesów zarządczych | Actions in the field of computerisation and management processes

mgr Agnieszka Palacz

Finasowane projektu | Project financing


Informacje dot. aktualnych konkursów i działań ID-UB    |    Information about ID-UB open calls and actions

Pytania dot. konkursów ID-UB prosimy wysyłać na adres: |  Please, send your questions regarding ID-UB calls to:

id_ub@amu.edu.pl

Kontakt | Contact

dr Joanna Farysej

p.o. kierownika Sekcji Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza

61 829 40 19

joanna.farysej@amu.edu.pl

mgr Anna Molter

61 829 40 73

anna.molter@amu.edu.pl

mgr Anna Sieradzka-Urbańska

61 829 40 18

anna25@amu.edu.pl

mgr inż. Marta Śliwińska

61 829 40 87

m.sliwinska@amu.edu.pl