prof. dr hab.Ryszard Naskręcki

Prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM

Kompetencje i zadania

 • sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów oraz kierowanie Szkołą Doktorską UAM w Uniwersytecie w zakresie określonym w statucie i innych wewnętrznych aktach normatywnych Uniwersytetu;
 • studia doktoranckie, z wyłączeniem prowadzenia postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego, w II instancji;
 • koordynacja badań naukowych Uniwersytetu;
 • koordynacja projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie;
 • aparatura naukowo-badawcza Uniwersytetu;
 • koordynacja współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie, w szczególności w zakresie wymiany naukowej pracowników;
 • współpraca naukowa z innymi uczelniami;
 • nadzór nad uniwersyteckimi centrami naukowymi;
 • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Nauki (KRUP) oraz w konferencjach naukowych;
 • nadzór nad Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej, Centrum Wsparcia Projektów;
 • działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów;
 • koordynacja wdrażania postanowień Europejskiej Karty Naukowca.