Data publikacji w serwisie:

UAM podziękował swoim partnerom

Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Centrum Kultury Zamek, firmy takie jak Santander Bank Polska S.A., Microsoft oraz fundacje: Kulczyk Foundation i Fundacja UAM – to kluczowi partnerzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W piątek, 29 marca w Collegium Iuridicum Novum ich przedstawiciele odebrali symboliczne „klucze do uczelni”. Podczas Forum pod hasłem „Nasz Wspólny Uniwersytet” podziękowania trafiły także do tych partnerów, których wskazały poszczególne wydziały i centra badawcze uczelni. Podziękowania otrzymali ci, którzy w szczególny sposób przyczynili się do promowania uczelni, rozwoju badań i nowych form kształcenia, budowania prestiżu krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego.

- Współczesne wyzwania, takie jak czwarta rewolucja przemysłowa, degradacja środowiska, zmiany klimatyczne i zmiany społeczne wpływają na model współpracy państwa, biznesu, uczelni i społeczeństwa – mówił JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, otwierając Forum. – Nasz uniwersytet wpisuje się w te trendy. Jest zaangażowany w zmieniający się świat i ten bliski i ten bardziej odległy. Jest zaangażowany w kształcenie młodych ludzi – tych, którzy ten świat będą zmieniać i którzy w zmianach będą uczestniczyć – zaznaczył Rektor.

- Nasz Uniwersytet ma szczęście - mówił natomiast prof. Marek Nawrocki, prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Możemy liczyć na współpracę i wsparcie wielu instytucji i firm – naszych partnerów społeczno-gospodarczych. Dzisiejsze Forum daje możliwość spotkania i podziękowania niewielkiej części spośród tych podmiotów, z którymi współpracujemy – dodał.

„Klucze do UAM” wyróżnieni otrzymali z rąk JM Rektora, a laudacje wygłaszali prorektorzy: prof. Beata Mikołajczyk, prorektor ds. kształcenia, prof. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Tadeusz Wallas, prorektor ds. kadry i finansów oraz prof. Marek Nawrocki.

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego to instytucja – kotwica regionalnego systemu innowacji, która wspiera badania naukowe, rozwój technologiczny, stymuluje współpracę nauki z gospodarką oraz promuje akademicką przedsiębiorczość – mówił prof. Tadeusz Wallas. Samorząd wspierał uniwersytet w rozbudowie nowoczesnych kampusów, jest współorganizatorem i promotorem debat, konferencji i seminariów naukowych. Marszałek Województwa Wielkopolskiego funduje stypendia dla studentek i studentów wyższych uczelni, przyznaje nagrody na najlepsze prace magisterskie.

Jednym z filarów współpracy UAM z Urzędem Miasta jest program „Akademicki i naukowy Poznań”. Miasto wspiera Uniwersytet w zakresie organizowania wykładów otwartych wybitnych naukowców i specjalistów z kraju i zagranicy; wspiera szereg inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość akademicką, czy innowacje. – Miasto i uniwersytet to wspólna przestrzeń, to kształtujący ją ludzie – zaznaczył prof. Ryszard Naskręcki. – Mówiąc Poznań, myślimy Uniwersytet. Mówiąc Uniwersytet, myślimy o mieście: wspólnocie umysłów, pasji i marzeń – dodał prorektor.

Współpraca UAM z Santander Bank Polska S.A., a wcześniej z Bankiem Zachodnim WBK, liczy już kilkadziesiąt lat. Od kilku lat - dzięki Programowi Santander Universidades – znacznie się rozszerzyła. Uniwersytet znalazł się w gronie kilkudziesięciu polskich wyższych uczelni oraz kilkuset pochodzących z całego globu, korzystających z możliwości, jakie daje Program Santander Univeridades. – Nie sposób nie wspomnieć, że na czele Santander Bank Polska jest nasz absolwent, pan Michał Gajewski, który znakomicie zna Uniwersytet – zaznaczył prof. Marek Nawrocki.

Współpraca UAM z Microsoft trwa od połowy lat dziewięćdziesiątych i od samego początku koncentruje się na wsparciu rozwoju studentów, pracowników i infrastruktury. Uczelnia uzyskuje dostęp do najnowszych narzędzi, baz wiedzy, książek, kursów, wirtualnych laboratoriów i szkoleń, uczestniczy we wspólnie organizowanych w ramach inicjatyw akademickich konferencjach i warsztatach technologicznych. – Microsoft dla wielu osób kojarzy się z „kluczem” niezbędnym do aktywowania udostępnianych produktów – mówił z uśmiechem prof. Marek Nawrocki. – Dla naszej uczelni firma jest kluczowym partnerem, który wspiera naszych studentów, zarządzanie uczelnią oraz prowadzone przez nas badania. Dzisiaj to nasz Uniwersytet przekazuje symboliczny klucz, który symbolizuje nasze wspólne otwieranie nowych obszarów współpracy i tworzenie nowych rozwiązań – mówił prof. Nawrocki.

– Wszyscy, to mówię z dużą dumą, są absolwentami naszego Uniwersytetu i jego wieloletnimi przyjaciółmi. Czujemy się jak w rodzinie – mówiła o Janie, Grażynie, Dominice i Sebastianie Kulczykach prof. Mikołajczyk. To właśnie Kulczyk Foundation daje studentom możliwość odbywania staży, które pozwalają nabrać doświadczeń i ułatwiają start w zawodowe życie. Stypendium imienia dr. Jana Kulczyka od 20 lat otrzymują studenci i doktoranci UAM, stypendiami wyróżniani są także studenci – obywatele Ukrainy z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Fundacja współpracuje także z pracownikami naukowymi i doktorantami UAM w zakresie polepszania edukacji szkolnej. Wspólnie pisane są i opracowywane materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji. W ramach uniwersyteckich programów wspierających młode talenty uniwersytet także ma wsparcie Fundacji.

UAM i Centrum Kultury Zamek łączy wiele inicjatyw, w których wzajemnie się wspierają: Poznańska Nagroda Literacka, Poznań Poetów, zamkowe rezydencje artystyczne, festiwale: Off Cinema i Festiwal Fabuły, spotkania z pisarzami, artystami, debaty, Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. – UAM i Zamek wspólnie tworzą krajobraz kulturowy naszego miasta i to nie ze względu na perspektywę architektoniczną ulicy Św. Marcin, ale dlatego, że się wzajemnie inspirujemy, w równej mierze i równie pozytywnie zatroskani o to, by Poznań rozwijał się nie tylko w sensie materialnym, ale i intelektualnym, artystycznym, kulturalnym i etycznym – mówiła prof. Beata Mikołajczyk. – Za tę symbiotyczną współpracę chcielibyśmy dziś Zamkowi symbolicznie podziękować – dodała.

- W ciągu ostatnich pięciu lat Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ufundowała stypendia dla studentów i doktorantów na sumę prawie 3 mln zł, wsparła inicjatywy społeczności uczelnianej oraz jednostek uczelnianych na sumę niemal 1,5 mln zł – mówił prof. Ryszard Naskręcki. – Równolegle finansowo i organizacyjnie Fundacja UAM wspiera szereg inicjatyw UAM z obszaru kształcenia, kultury, popularyzacji nauki, transferu technologii, komercjalizacji wyników prac badawczych, organizacji konferencji i sympozjów – dodał prorektor.

Organizatorzy Forum mają nadzieję, że przykłady najlepszych praktyk współpracy w kontekście zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym mogą stać się przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłych scenariuszy kooperacji uniwersytetu z otoczeniem. Będzie to też dobry prognostyk na nowe stulecie w historii uczelni.

Fot. Adrian Wykrota, Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048